ผส. จับมือ อปท. หนุนแนวคิด “ร่วมแรง ร่วมใจ ผู้สูงวัยกายใจเบิกบาน”

ศูนย์พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เป็นการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผู้สูงอายุ ในชุมชนรูปแบบหนึ่ง โดยใช้ชุมชนเป็นฐานและเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ แกนนํา อาสาสมัคร ชุมชน องค์การเครือข่าย มีส่วนร่วมขับเคลื่อนการดําเนินงาน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การ หนุนเสริม ภายใต้แนวคิด “ร่วมแรง ร่วมใจ ผู้สูงวัยกายใจเบิกบาน” และยังมีการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมและบริการ เพื่อการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจและสุขภาพผู้สูงอายุและ สมาชิกอื่นๆ ในชุมชนด้านอาชีพ เช่น จัดฝึกอบรมให้ความรู้ (การจักสาน การทอผ้า การทําอาหาร การ ประดิษฐ์ งานฝีมือ) ซึ่งสามารถนําไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ ช่องทางการจําหน่าย เป็นต้นติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมกิจการผู้สูงอายุ และ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค www.banbangkhae.go.th facebook : บ้านบางแคเบอร์โทรติดต่อ : 02 455 1593 https://youtu.be/ebFzejedrfk

นางอภิญญา ชมภูมาศรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น