ทีเซลส์ หนุนสร้างนวัตกรรมสู้โควิด-19 จัดโครงการประกวดหุ่นยนต์ทางการแพทย์ i-MEDBOT Innovation Contest 2021

ทีเซลส์ หนุนสร้างนวัตกรรมสู้โควิด-19 พร้อมยกระดับบริการทางการแพทย์และสุขภาพ รับวิถี Next Normal จัดโครงการประกวดหุ่นยนต์ทางการแพทย์ i-MEDBOT Innovation Contest 2021

จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญทั้งต่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงสร้างจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญต่อวงการแพทย์และสาธารณสุขทั่วโลก ที่ต้องปรับรูปแบบการใช้ชีวิตและการทำงานสู่วิถี Next Normal ด้วยการเปิดรับเทคโนโลยี นวัตกรรม บริการดิจิทัล และแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่เน้นเรื่องความปลอดภัยด้านสุขภาพและอนามัยมากขึ้น ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงประกาศสานต่อ โครงการประกวดหุ่นยนต์ทางการแพทย์ i-MEDBOT Innovation Contest 2021” ภายใต้แนวคิด The Next Normal for Health Care Robotics เพื่อเฟ้นหาสุดยอดผลงานหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและซอฟต์แวร์ เพื่อสนับสนุนบริการด้านการแพทย์ และเพื่อรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 600,000 บาท พร้อมส่งเสริมขีดความสามารถของนวัตกรไทย ผลักดันผลงานสู่การผลิตในอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับโลก

ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ หรือ TCELS กล่าวว่า ทีเซลส์ มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้อุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ในประเทศมีการเติบโตอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทั้งการผลิตยา ชีววัตถุ สารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ เครื่องสำอาง อาหารเสริม เครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือและหุ่นยนต์ทางการแพทย์ นั้น มีอัตราการขยายตัวถึง 10% ต่อปี โดยปัจจุบันระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติและ AI Medical ได้ถูกพัฒนาและนำมาใช้งานอย่างเป็นรูปธรรม และมีแนวโน้มเข้ามามีบทบาททั้งต่อการรักษา การบริการทางการแพทย์ รวมถึงการดูแลผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น ทีเซลส์ จึงได้สานต่อโครงการประกวดหุ่นยนต์ทางการแพทย์ i-MEDBOT Innovation Contest ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 ซึ่งในปีนี้ กำหนดจัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Next Normal for Health Care Robotics โดยมุ่งหวังให้เกิดการคิดค้น วิจัย พัฒนา สร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและซอฟต์แวร์ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ครอบคลุมทั้งการป้องกัน การรักษา และการฟื้นฟู รวมถึงเพื่อให้สามารถนำมาใช้งานรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ การจัดงานในครั้งนี้ จึงได้จัดการประกวดผลงานออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและซอฟต์แวร์ เพื่อบริการทางการแพทย์สาธารณสุข และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและซอฟต์แวร์เพื่อรับมือกับระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งรายบุคคลและทีม ไม่จำกัดสัญชาติ เพศ อายุ และจำนวนสมาชิก ผลงานที่เสนอต้องเป็นของผู้สมัครโดยไม่ลอกเลียนแบบ ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น ซึ่งผู้ชนะจากการประกวดในแต่ละประเภท นอกจากได้รับโล่และเงินรางวัลรวมกว่า 600,000 บาทแล้ว TCELS และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ยังพร้อมสนับสนุนผลงานที่ได้รับรางวัลในการต่อยอดพัฒนาชิ้นงานสู่การใช้งานได้จริง และผลักดันให้เกิดการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมทางการแพทย์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย รวมถึงเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับโลกต่อไป

รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ปัจจุบันและในอนาคต ปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรมหุ่นยนต์ เข้ามามีบทบาทในด้านสุขภาพ การแพทย์และเภสัชกรรมเทคโนโลยีชีวภาพมากยิ่งขึ้นทุกขณะ ทั้งเทคโนโลยี Machine Learning, Deep Learning เพื่อการวินิจฉัยโรคได้แม่นยำ และแอปพลิเคชันที่ช่วยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล การนำส่งยาไปยังอวัยวะต่างๆ และนวัตกรรมหุ่นยนต์ที่มาช่วยผ่าตัด-ฟื้นฟูผู้ป่วย โดยที่ผ่านมา หุ่นยนต์ทางการแพทย์ถูกนำมาใช้เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ อาทิ หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคด้วย UVC หรือหุ่นยนต์ขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์ หรือหุ่นยนต์อัจฉริยะในการพัฒนาวัคซีน หรือตรวจสอบเชื้อ เพื่อลดความเสี่ยงในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ เป็นต้น สำหรับ การประกวด i-MEDBOT Innovation Contest 2021 ในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสที่นวัตกรคนไทยจะได้แสดงศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในด้านการคิดค้น วิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้เป็นอย่างดี โดยผลงานที่จะส่งเข้าประกวด ควรมีแนวคิดที่มุ่งประโยชน์ ให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้งานและสามารถต่อยอดพัฒนาผลงานไปสู่ระดับนานาชาติได้มากยิ่งขึ้น

ด้าน ผศ.นพ.ภาริส วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีเอ็มจีไอ จำกัด ผู้ชนะเลิศการประกวด i-MEDBOT Innovation Contest 2018 กล่าวว่า การประกวดครั้งนี้ ถือเป็นเวทีสำคัญของนักสร้างนวัตกรรม ในการนำเสนอไอเดียและประชาสัมพันธ์นวัตกรรมหุ่นยนต์ทางการแพทย์ เพื่อให้แก่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องได้รู้จัก และที่สำคัญยิ่งกว่านั้น เวทีแห่งนี้เปรียบเหมือนใบรับรองความน่าเชื่อถือและมาตรฐานของผลงานแต่ละชิ้นที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัล ตัวอย่างเช่น ผลงาน Sensible STEB หุ่นยนต์ฟื้นฟูการเดิน ที่ชนะเลิศจากการประกวดครั้งที่ผ่านมา ได้เข้าสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัวและได้รับการยอมรับในด้านการตลาดและในด้านธุรกิจเป็นอย่างมาก อนึ่ง ขอฝากข้อคิดสำหรับนวัตกรรุ่นใหม่ว่าปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญยิ่งในการประดิษฐ์หุ่นยนต์ทางการแพทย์ ตนเชื่อว่า ขึ้นอยู่กับ การเลือกเฟ้นหา engineering solution ที่ สามารถตอบ clinical requirement ที่อิงกับแนวทางการรักษา ที่มีประสิทธิผลสูงเป็นที่ทราบดีอยู่ก่อนแล้ว ได้อย่างเรียบง่ายมีประสิทธิภาพสูง เช่นนี้จะทำให้หุ่นยนต์สามารถสร้างผลการรักษาที่แตกต่างให้กับผู้ใช้ได้จริง เหนือกว่าเครื่องมือดั้งเดิมทั่วไป และสำหรับ การพัฒนาหุ่นยนต์ในสถานาการณ์โควิด-19 นั้นจะต้องเน้นตอบโจทย์ คือทำอย่างไรที่จะให้ผู้ป่วยได้รับผลการรักษาฟื้นฟูอย่างดีเท่าเดิม หรือกว่าเดิม โดยไม่ต้องมาที่โรงพยาบาล แต่ให้สามารถใช้หุ่นยนต์ เองได้ที่บ้านร่วมกับกับ ระบบโทรเวช อย่างปลอดภัย”

สำหรับการประกวดโครงการ i-MEDBOT Innovation Contest 2021 แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
• ประเภทที่ 1 การนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และซอฟต์แวร์ มาประยุกต์ใช้เพื่อการตรวจ คัดกรองการวินิจฉัย การรักษา และการผ่าตัด, เพื่อการฟื้นฟูทางการแพทย์, เพื่อบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึง Medical Software (เมดิคอล ซอฟต์แวร์) เช่น โปรแกรมวินิจฉัยโรค โปรแกรมช่วยประมวลผลทางการแพทย์ฯ เป็นต้น
• ประเภทที่ 2 การนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และซอฟต์แวร์มาประยุกต์ใช้ในการรับมือสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 โดยมีตัวอย่างวัตถุประสงค์การใช้งาน (intended use) ในหมวดหมู่ เช่น การป้องกันหรือการกักตัว, การติดตามเฝ้าระวังและระบบคัดกรองต่างๆ, การตรวจวินิจฉัยโรค, การบำบัด บรรเทาพื้นฟูรักษา, การฆ่าเชื้อ เป็นต้น
ผู้ชนะการประกวดในแต่ละประเภทรับรางวัลดังนี้ รางวัลที่ 1 รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 150,000 บาท, รางวัลที่ 2 รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท, รางวัลที่ 3 รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท และรางวัลพิเศษ 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2564 สามารถดูรายละเอียดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด ได้ที่ http://www.tcels.or.th หรือ https://bit.ly/3zxOFgE ถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ thanikan@tcels.or.th

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *