คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมอภิปรายและรับฟังความคิดเห็นการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน กลุ่มเปราะบาง ครั้งที่ 2

คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมอภิปรายและรับฟังความคิดเห็นการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน กลุ่มเปราะบาง ครั้งที่ 2 มุ่งให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน กลุ่มเปราะบาง ครั้งที่ 2 ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings โดยมี นางสุจิตรา แก้วไกร ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วมสังเกตการณ์ และมี นางอุดมสิน ธรรมสุวินัย นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายธีรชชยุทธ แก้วสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และ นายสมพงษ์ สระแก้ว ผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน ร่วมกันอภิปรายในหัวข้อ “รับฟังความคิดเห็นและช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง ในด้านกฎหมาย”

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังปัญหาอุปสรรค และมุมมองการทำงานในพื้นที่ของมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน อีกทั้งเพื่อหารือแนวทางการทำงานร่วมกันกับกรมฯ เช่น กรณีถูกทำร้ายร่างกาย ถูกล่อลวงให้มาทำงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง ถูกยึดเอกสารอนุญาตทำงานในราชอาณาจักรและหนังสือเดินทางของแรงงาน ทั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มเปราะบางฯ สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเสมอภาค เท่าเทียม และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่จะนำไปปรับปรุงและแก้ไขปัญหา เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *