กรมชลประทานประกาศรางวัลความสำเร็จ โครงการเยาวชนรักษ์น้ำครั้งที่ 3 ประจำปี 65

กรมชลประทานได้จัดทำโครงการเยาวชนรักษ์น้ำ หวังส่งเสริมทำความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมในงานชลประทานกับเยาวชนรอบอ่างเก็บน้ำจังหวัด ชลบุรี ระยอง  ปราจีนบุรี สระแก้ว ลพบุรี และสระบุรี มีเยาวชน คุณครู เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 โรงเรียน ปีนี้จัดขึ้นเป็น ครั้งนี้ 3 รวมจำนวน กว่า 120 คน

นายมหิทธิ์ วงศ์ษา ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม
สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา ทางกรมชลประทานได้จัดทำโครงการส่งเสริมทำความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมในงานชลประทานกับเยาวชนรอบอ่างเก็บน้ำ โครงงานรักษาแหล่งน้ำในพื้นที่ชุมชนแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้เยาวชนและครูมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ถึงแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำของกรมชลประทาน แล ะความสำคัญของการนำน้ำมาใช้ในทางเกษตร เพื่อพัฒนาตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development ) ควบคู่กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการ โครงการเยาวชนรักษ์น้ำ มาตั้งแต่ 2563 ซึ่งได้รับการตอบรับจากคณะผู้บริหาร โรงเรียนและผู้ปกครองในพื้นที่ ส่งกลุ่มเยาวชนรอบอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน จากจังหวัด ชลบุรี ระยอง  ปราจีนบุรี สระแก้ว ลพบุรี และสระบุรี เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 โรงเรียน หรือ คิดเป็นจำนวนเยาวชนและครูกว่า 120 คน

สำหรับปี 2565 โครงการส่งเสริมทำความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมในงานชลประทานกับเยาวชนรอบอ่างเก็บน้ำ โครงการเยาวชนรักษ์น้ำ ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวในพื้นที่จังหวัด ลพบุรี และ จังหวัด สระบุรี บริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และโครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก และมีเยาวชนจากโรงเรียนในพื้นที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการดังนี้
1. โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา จังหวัด ลพบุรี
2. โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม  จังหวัด ลพบุรี
3. โรงเรียนพัฒนานิคม จังหวัด ลพบุรี
4. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยจังหวัด ลพบุรี
5. โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร จังหวัด ลพบุรี
6. โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา จังหวัด สระบุรี
7. โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม จังหวัด สระบุรี
8. โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”จังหวัด สระบุรี
9. โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัด สระบุรี
10. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัด สระบุรี

โดยเยาวชนทั้ง 10 โรงเรียน จะได้รับการเสริมสร้างความรู้ และ การพัฒนาทักษะต่าง ๆ เช่น การทำงานเป็นทีม การเป็นนักสิ่งแวดล้อม จากการจัดค่ายฝึกอบรม สร้างความเข้าใจและเสริมศักยภาพการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 5-6 พฤษภาคม  2565ซึ่งกลุ่มเยาวชนจะได้นำความรู้จากค่ายฯ ไปประยุกต์ใช้ดำเนินโครงการ ที่แต่ละกลุ่มได้สร้างสรรค์กิจกรรมขึ้นมา เช่น การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น การจัดการขยะ การแก้ไขปัญหาน้ำเสีย การสร้างการมีส่วนร่วมและขยายเครือข่าย ภายใต้การดูแลของครูที่ปรึกษาประจำกลุ่ม

นอกจากนี้จะมีคณะกรรมการของโครงเยาวชนรักษ์น้ำ ไปลงพื้นที่เพื่อติดตาม ให้คำแนะนำแก่กลุ่มเยาวชนในระดับพื้นที่ พร้อมทั้งประเมินผลการดำเนินงานจริง ซึ่งการประมวลคะแนนสำหรับรางวัลชนะเลิศ 3 อันดับนั้น มาจากคะแนนการมีส่วนร่วมในรอบค่ายฝึกอบรม คะแนนจากการลงพื้นที่ และคะแนนจากเล่มรายงานสรุปผลของกลุ่มเยาวชน

ทั้งนี้ นายเกื้อศักดิ์ ทาทอง  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา กล่าวว่า กรมชลประทาน อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินงานตามภารกิจหลักในการพัฒนาแหล่งน้ำ เพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม ป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำอย่างเหมาะสม เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการน้ำ เพื่อจัดสรรน้ำให้กับทุกภาคส่วน  จึงดำเนินงานโครงการ ฯ ดังกล่าวขึ้น ภายใต้โครงการ “เยาวชนรักษ์น้ำ”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ คุณประโยชน์ของการพัฒนาแหล่งน้ำ การดำเนินการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ครูและเยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบอ่างเก็บน้ำ เพื่อให้มีความยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด

ส่วนโครงการเยาวชนรักษ์น้ำนี้ เป็นก้าวแรกของความสำเร็จ ที่เกิดขึ้นจาก 10 โรงเรียนนำร่อง โดยรางวัลชนะเลิศ 3 อันดับนั้น มาจากคะแนนการมีส่วนร่วมในรอบค่ายฝึกอบรม คะแนนจากการลงพื้นที่ และ คะแนนจากเล่มรายงานสรุปผลของกลุ่มเยาวชน

สำหรับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จังหวัด สระบุรี  ดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียด้วยวิถีชีวภาพ ด้านรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัด สระบุรี  ดำเนินโครงการวัสดุดูดซับธรรมชาติลดไขมันในน้ำเสีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำบัดน้ำเสียที่มาจากโรงอาหาร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนพัฒนานิคม  จังหวัด ลพบุรี ดำเนินโครงการศึกษาปัญหาน้ำกระด้างในโรงเรียนพัฒนานิคม เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำในโรงเรียนพัฒนานิคมให้มีความกระด้างลดลง

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จังหวัด สระบุรี  ดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียด้วยวิถีชีวภาพ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัด สระบุรี  ดำเนินโครงการวัสดุดูดซับธรรมชาติลดไขมันในน้ำเสีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำบัดน้ำเสียที่มาจากโรงอาหาร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนพัฒนานิคม  จังหวัด ลพบุรี ดำเนินโครงการศึกษาปัญหาน้ำกระด้างในโรงเรียนพัฒนานิคม เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำในโรงเรียนพัฒนานิคมให้มีความกระด้างลดลง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *