NT ลงนามข้อตกลงคุณธรรมจัดซื้อจัดจ้าง อย่างโปร่งใสเป็นธรรม

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT คณะผู้สังเกตการณ์ ผู้แทนคณะอนุกรรมการความร่วมมือและป้องกันการทุจริต (คปท.) จากกรมบัญชีกลาง และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม “โครงการ การจัดหารถยนต์เช่าเพื่อใช้ในกิจการ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ยกระดับความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาตามโครงการดังกล่าว ซึ่งจะก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติอย่างแท้จริง

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เปิดเผยว่า NT ได้ดำเนินการตามนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และกรอบหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยประกาศเจตจำนงอย่างชัดเจนในการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต พร้อมเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารและข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบความถูกต้อง อีกทั้งยังมุ่งเน้นให้ คณะกรรมการบริษัท NT ผู้บริหาร และพนักงาน มีทัศนคติร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนให้ความร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงานภายนอกดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมสำหรับโครงการที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงานที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป โดยเป็นข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดให้มีการลงนามร่วมกัน 3 ฝ่าย ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนผู้เข้าร่วมการเสนอราคาหรือเสนองาน และผู้สังเกตการณ์ ที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมบัญชีกลาง 

ในโอกาสที่ คณะอนุกรรมการความร่วมมือและป้องกันการทุจริต (คปท.) จากกรมบัญชีกลาง ได้พิจารณาคัดเลือก “โครงการ จัดหารถยนต์เช่าเพื่อใช้ในกิจการ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ  จำนวน 14 ประเภท รวมรถ 2,941 คัน ระยะเวลา 5 ปี รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,651,710,380 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เข้าร่วมการทำข้อตกลงคุณธรรมประจำปี 2564 เพิ่มเติมนั้น NT จึงเข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ประจำปี 2564 การลงนามข้อตกลงคุณธรรมดังกล่าว จะเป็นโครงการต้นแบบการจัดซื้อจัดจ้างของ NTซึ่งจะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน ลดการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ และก่อให้เกิดการใช้เงินงบประมาณอย่างคุ้มค่า  

สำหรับการเข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ผู้สังเกตการณ์จะเข้าร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตลอดระยะเวลาของโครงการและทุกขั้นตอนของการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างใกล้ชิด เริ่มต้นตั้งแต่การจัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) การกำหนดราคากลาง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนการตรวจรับงานตามสัญญา เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงเจตจำนงร่วมกันของทุกฝ่ายที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรมยิ่งขึ้น ส่งผลต่อการจัดทำดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (CPI) ของประเทศไทย และสามารถดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม

ในปี 2564 NT ได้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี2564 ระดับ A ด้วยคะแนน 94.45 ซึ่งผลการประเมิน ITA ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 บรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ นอกจากนั้น ในการประเมินผลข้อตกลงคุณธรรมในภาครัฐ โดย กรมบัญชีกลาง โครงการเน็ตประชารัฐ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก โดยมีผลการประเมินที่ 98.53 คะแนน สูงสุดเป็นอันดับ 2 ของโครงการภาครัฐ (คะแนนสูงสุดอันดับ1 ที่ 98.57 คะแนน) และด้วยศักยภาพของ NT ในการเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมแห่งชาติหลังจากการควบรวม ทีโอที และ กสท โทรคมนาคม เป็นองค์กรเดียวกันแล้ว ทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเมื่อมีการควบรวมบริษัทแล้วทำให้เกิดการบูรณาการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีคุณธรรมและให้ความสำคัญกับความโปร่งใสขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำคัญกับการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล โดย NT จะยังคงยืนหยัดรักษามาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรที่ดีมีธรรมาภิบาล คุณธรรม และความโปร่งใสต่อไป  

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *