กรมชลประทาน จัดประกวดโครงการ “เยาวชนรักษ์น้ำ ประจำปี 2563″

กรมชลประทาน โดยส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการกรมชลประทานเผยผลสำเร็จโครงการ“เยาวชนรักษ์น้ำ ประจำปี 2563″ สร้างการรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในงานชลประทานแก่เยาวชนรอบอ่างเก็บน้ำ พร้อมประกาศและมอบรางวัลแก่ทีมน้องๆเยาวชนที่พัฒนาผลงานโดดเด่น สามารถนำไปใช้งานได้จริง ภายหลังกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาทักษะความรู้สิ่งแวดล้อม โดยทีมโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชาจ.ชลบุรี คว้าแชมป์ไปครอง จากผลงาน “โครงการ มหัศจรรย์หญ้าแฝกอนุรักษ์อ่างเก็บน้ำบางพระ”

นายเกื้อศักดิ์ ทาทอง  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) กรมชลประทาน เป็นประธานประกาศรางวัลความสำเร็จโครงการ “เยาวชนรักษ์น้ำ ประจำปี 2563″ ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมทำความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมในงานชลประทานกับเยาวชนรอบอ่างเก็บน้ำ ภายใต้การกำกับดูแลโดย ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการกรมชลประทาน เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ คุณประโยชน์ของการพัฒนาแหล่งน้ำ การดำเนินการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ครูและเยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบอ่างเก็บน้ำ เพื่อให้มีความยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental Education) ผ่านกิจกรรมค่ายฝึกอบรม (CAMP) และการประกวดโครงการ (CONTEST)

นางสาวพรศิริ คณะใหญ่ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ 1 ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน

โครงการ “เยาวชนรักษ์น้ำ ประจำปี 2563 ได้เปิดรับสมัครกลุ่มเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แต่ละกลุ่มประกอบด้วยเยาวชน 3 คนและครูที่ปรึกษา 1 คน ในพื้นที่ภาคตะวันออก เริ่มที่จ.ชลบุรีและจ.ระยองและคัดเลือกกลุ่มเยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการเป็นรุ่นแรก จำนวน 10 โรงเรียน โดยเยาวชนทั้ง 10 โรงเรียนจะได้รับการเสริมสร้างความรู้ และการพัฒนาทักษะต่าง ๆ เช่น การทำงานเป็นทีม การเป็นนักสิ่งแวดล้อม และจากการจัดค่ายฝึกอบรม สร้างความเข้าใจและเสริมศักยภาพการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม  2563 

จากนั้น กลุ่มเยาวชนได้นำความรู้จากค่ายฯ ไปประยุกต์ใช้ดำเนินโครงการ ที่แต่ละกลุ่มได้สร้างสรรค์กิจกรรมขึ้น เช่น การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น การจัดการขยะ การสร้างการมีส่วนร่วมและขยายเครือข่าย ภายใต้การดูแลของครูที่ปรึกษาประจำกลุ่ม โดยมีคณะกรรมการของโครงเยาวชนรักษ์น้ำ ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตาม ให้คำแนะนำแก่กลุ่มเยาวชนในระดับพื้นที่ พร้อมทั้งประเมินผลการดำเนินงานจริง ซึ่งการประมวลคะแนนสำหรับรางวัลชนะเลิศ 3 อันดับนั้น มาจากคะแนนการมีส่วนร่วมในรอบค่ายฝึกอบรม คะแนนจากการลงพื้นที่ และคะแนนจากเล่มรายงานสรุปผลของกลุ่มเยาวชน 

สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งดำเนินโครงการ มหัศจรรย์หญ้าแฝกอนุรักษ์อ่างเก็บน้ำบางพระ เกิดขึ้นจากนักเรียนแกนนำในโครงการเยาวชนรักษ์น้ำ จากโรงเรียนดาราสมุทร เห็นว่าอ่างเก็บนน้ำบางพระเป็นแหล่งน้ำสำคัญของอำเภอศรีราชา โดยน้ำที่เก็บได้จะนำไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และผลิตน้ำประปา เพื่อการบริโภคภายในชุมชนอำเภอศรีราชาและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง แด่ประชาชนผู้ใช้ประโยชน์จากน้ำในอ่างทั้งทางตรงและทางอ้อมยังขาดองค์ความรู้ในการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า จ.ชลบุรี ซึ่งดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนด้วยผักกระฉูด 19 กระฉูด เป็นโครงการที่กลุ่มชมรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า จัดทำขึ้นเพื่อเข้าร่วมโครงการส่งเสริมทำความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมงานชลประทานกับเยาวชนรอบอ่างเก็บน้ำ ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาแหล่งน้ำ คุณประโยชน์ของการพัฒนาแหล่งน้ำ รอบ ๆ อ่างเก็บน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก  และเพื่อให้นักเรียนและครูมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบอ่างเก็บน้ำ  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านบึงตะกู จ.ชลบุรี สมาชิกในกลุ่มจึงค้นคว้าข้อมูลที่เคยมีการวิจัยเกี่ยวกับการนำปลาซัคเกอร์ไปใช้ประโยชน์ พบว่าสามารถนำไปใช้ทำส่วนผสมในอาหารสำหรับเลี้ยงปลาได้ ประกอบกับสมาชิกในกลุ่มได้ทำกิจกรรมเลี้ยงปลาในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงกับทางโรงเรียนซึ่งจำเป็นต้องซื้ออาหารปลาอัดเม็ดเพื่อใช้สำหรับเลี้ยงปลาร่วมกับเศษอาหารที่เหลือจากโครงการอาหารกลางวันและพืชผักที่ใช้สำหรับเลี้ยงไม่เพียงพอ จึงสนใจที่จะนำปลา ซัคเกอร์มาแปรรูปเป็นส่วนประกอบสาหรับทำอาหารเลี้ยงปลาในบ่อของโรงเรียนเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารปลาสำเร็จรูป

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *