วช. ผนึกเครือข่ายวิจัย โชว์ผลงานวิจัยรับวิถีชีวิตใหม่ New Normal

รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ จัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ระหว่างวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอก
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยมี น้องแกล้งดิน เป็น Mascot ของงาน

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

ในปีนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 15 ซึ่งเป็นเวทีระดับชาติที่นำเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้น เชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติเชิงนโยบาย วิชาการ สังคม/ชุมชน และพาณิชย์/อุตสาหกรรม โดยแบ่งกลุ่มการนำเสนอใน 5 กลุ่มงานวิจัย ได้แก่ งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถ การแข่งขัน งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ และงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อน BCG Economy Model ภายในงานประกอบด้วย ภาคนิทรรศการ ได้แก่ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการวิจัยไทย” และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่องานวิจัยไทย นิทรรศการนวัตกรรมตอบโจทย์ โรคอุบัติใหม่ นิทรรศการชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม และนิทรรศการผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา
ภาคการประชุม ประกอบด้วย การประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ในหัวข้อสำคัญ เพื่อรองรับโรคอุบัติใหม่ (COVID-19) และการดำเนินวิถีใหม่ New Nomal

การประชุมสัมมนาขนาดกลาง ในประเด็นปัญหาสำคัญของประเทศที่ควรเร่งแก้ไข การประชุมกลุ่มเฉพาะเรื่องในประเด็นเฉพาะที่น่าสนใจ การถ่ายทอดเทคนิคกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย (Twilight Program)
ตัวอย่างของผลงานที่นำมาจัดแสดงในงานส่วนหนึ่งจะเป็นผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับสถานณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อาทิ การพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์โรคโควิด-19 เพื่อรับมือการระบาดในประเทศไทย, หน้ากากนาโนสะท้อนน้ำที่ซักได้ 30 ครั้ง เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ (KNIN II) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีผลงานวิจัยอื่นที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น ครีมพอกหน้าต้านสิว สารสกัดจากข้าวแดง, หุ่นยนต์เก็บขยะบนผิวน้ำ, เจลอาบน้ำสารสกัดจากผักเบี้ยทะเล, รถยกสูงกำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ยและกลบดิน มาตรฐานผลิตกัญชาทางการแพทย์ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Highlight Stage เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่มีความพร้อมใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชุมชน/องค์กร/พาณิชย์ กิจกรรม Thailand Research Symposium 2020

เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อผู้สนใจและผู้ใช้ประโยชน์ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของการเรียนรู้ในศาสตร์สาขาวิชาการในประเด็นสำคัญอื่น ๆ รวมถึง กิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 2563 การมอบรางวัล Thailand Research Expo 2020 Award ให้แก่หน่วยงานที่นำเสนอนิทรรศการผลงานวิจัยภายในงานได้อย่างมีความโดดเด่นและมีคุณภาพ กิจกรรม Research Clinic เป็นการให้คำปรึกษาในเรื่องของการวิจัย และการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากภาคเอกชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นพื้นที่เพื่อการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโครงการในพระราชดำริ ผลงานวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงจำเป็นต้องมีมาตรการในการ คัดกรองผู้เข้าร่วมงานและนิทรรศการอย่างเข้มงวดเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของทางกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้จัดให้มีการเข้าร่วมงานใน 2 รูปแบบ คือ แบบ Online ซึ่งสามารถเข้าร่วมงานได้โดยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ : researchexpo.nrct.go.th และ www.nrct.go.th และรับชมผ่านช่องทาง online จากสถานที่ต่าง ๆ และแบบ Onsite ซึ่งสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานและชมนิทรรศการได้ ณ สถานที่จัดงาน โดยงดการลงทะเบียนหน้างาน และ Walk in ทุกกรณี

ทั้งนี้ พิธีเปิดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ในปีนี้ ได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. และวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้มอบโล่และประกาศนียบัตร รับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (National Ethics Committee Accreditation System of Thailand : NECAST) และเกียรติบัตรรับรองเป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” และในเวลา 18.30 น. จะปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พลังขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *