ชวนเที่ยวงานบูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุเจ้าเจดีย์วัดบ้านปางถิ่นกำเนิดและละสังขารของครูบาเจ้าศรีวิชัย

ครูบาเจ้าศรีวิชัย “ตนบุญแห่งล้านนา” พระเถระชาวจังหวัดลำพูน ผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างและบูรณะพุทธศาสนสถานหลายแห่งทั่วภาคเหนือของประเทศไทย

วัดบ้านปาง ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ถือเป็นอีกพุทธศาสนสถานที่เก่าแก่อายุประมาณ ๙๘ ปี อีกแห่งหนึ่ง ที่เรียกได้ว่าเป็นถิ่นกำเนิดและสถานที่ละสังขารของครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดบ้านปางยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยการสร้างของพระครูบาเจ้าศรีวิชัย เจ้าอาวาสวัดบ้านปาง รูปที่ ๑ เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๘ ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดลำพูน

แต่ในปัจจุบันเจดีย์เกิดการแตกร้าวและทรุดโทรมเป็นอย่างมาก หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน พระภิกษุสงฆ์ และคณะศรัทธาวัดบ้านปาง จึงได้ร่วมกันบูรณปฏิสังขรณ์ เพื่อให้เจดีย์มีความมั่นคงแข็งแรง มีความสวยงามอีกทั้งเพื่อน้อมรำลึกถึงสังฆบารมีครูบาศรีวิชัย

เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล ในปีพุทธศักราช 2570 ซึ่งจังหวัดลำพูนได้เสนอชื่อครูบาศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลก ต่อองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ครูบาศรีวิชัย หรือ พระศรีวิไชย เป็นพระเถระชาวจังหวัดลำพูน ผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างและบูรณะพุทธศาสนสถานหลายแห่งทั่วภาคเหนือของประเทศไทย จนได้รับการขนานนามว่า ตนบุญแห่งล้านนา เกิดเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2421, อำเภอลี้ และละสังขารเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2482 ณ วัดบ้านปาง ครูบาศรีวิชัย ตำบล ศรีวิชัย

ในการดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์นี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งที่องค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่10 ทรงมีพระราชศรัทธาบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดสร้างยอดฉัตรทองคำประดับอัญมณี เพื่อประดิษฐานบนยอดพระเจดีย์ ถวายเป็นพุทธบูชาในบวรพระพุทธศาสนาสืบไป นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ต่อคณะศรัทธาวัดบ้านปาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนและพสกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่า

งานบูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุเจ้าเจดีย์วัดบ้านปาง ได้รับความเมตตาจากพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน รับเป็นที่ปรึกษา และพระครูสุเมธธรรมวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดป่ายาง (สันพระเจ้าแดง) ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน รับเป็นเจ้าภาพ โดยมีแผนในการบูรณปฏิสังขรณ์ 1 ปี นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2566 ถึง เดือนพฤษภาคม 2567 ใช้งบประมาณ จำนวน 13,175,000 บาท (สิบสามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จำแนกเป็น งบประมาณบูรณปฏิสังขรณ์เจดีย์ จำนวน 4,675,000 บาท (สี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และงบประมาณปิดทองคำเจดีย์ (ตั้งแต่คอระฆังขึ้นไปยังยอดฉัตร) และฉัตรยอดเจดีย์ จำนวน 8,500,000 บาท (แปดล้านห้าแสนบาทถ้วน)

วัดบ้านปางเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญ มหากุศลอันยิ่งใหญ่ร่วมทำบุญปิดทองคำ และหุ้มทองจังโก บูรณะเจดีย์พระธาตุวัดป่าปาง วัดบ้านปาง ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *