มูลนิธิรามาธิบดีฯ เผยความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธีพร้อมนำทีมศิลปิน ดารา ร่วมเปิดตัวภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ชุดใหม่ “นาทีชีวิต”

มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตอกย้ำบทบาทของการสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดตัวภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ชุดใหม่ “นาทีชีวิต” เร่งเดินหน้าระดมทุนเพื่อโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี (YMID) เพิ่มพื้นที่และเพิ่มศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนไทย และเตรียมความพร้อมในการผนึกเครือข่ายทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อผลักดันการสร้างสรรค์และต่อยอดนวัตกรรมทางการแพทย์ รวมถึงแนวทางในการรักษารูปแบบใหม่ให้พร้อมรองรับสภาวะการณ์ที่ไม่แน่นอนของโรคต่างๆ ทั้งที่มีอยู่ รวมถึงโรคอุบัติใหม่ในอนาคต โดยได้จัดงานแถลงข่าวในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ โซน Central Court (ลิฟต์แก้ว) ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี ได้ทำการเปิดตัวโครงการไปเมื่อปลายปี พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา เนื่องจากอาคารหลักของโรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดให้บริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องและยาวนานมากกว่าครึ่งศตวรรษ ซึ่งมีข้อจำกัดในการขยับขยายพื้นที่ และโครงสร้างอาคารที่มีข้อจำกัดในการรองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงเป็นที่มาของการริเริ่มโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี โดยโครงการนี้จะเป็นศูนย์รวมทางการแพทย์อย่างครบวงจรของโรงพยาบาลรามาธิบดี และเป็นหนึ่งในโครงการอาคารโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่า 275,000 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้ป่วยได้เต็มศักยภาพของอาคารเดิมแต่จะพร้อมให้บริการทางการแพทย์ที่ประสิทธิภาพมากกว่า โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถให้บริการผู้ป่วยนอกได้ถึง 2.5 ล้านรายต่อปี และผู้ป่วยในได้ถึง 55,000 รายต่อปี

มูลนิธิรามาธิบดีฯ จึงเร่งเดินหน้าระดมทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี ผ่านสื่อต่างๆ มากมายอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้ยังได้เปิดตัวภาพยนต์ ประชาสัมพันธ์ชุด “นาทีชีวิต” มีที่มาจากความเข้าใจว่าทุกนาทีคือชีวิต และทุกชีวิตล้วนมีคุณค่า โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงให้ความสำคัญกับทุกนาทีของทุกชีวิต ซึ่งสื่อสารเรื่องภายใต้แนวคิด “เพิ่มพื้นที่ เพิ่มความหวังในการรักษาทุกชีวิต” มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านผู้ป่วยและด้านบุคลากรทางการแพทย์ ในด้านผู้ป่วยนั้นจะมีการปรับระบบการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความคล่องตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ให้สามารถรองรับเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัย เพิ่มศักยภาพในการรักษาควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยตลอดทั้งเส้นทางการเข้ารับบริการทางการแพทย์ พร้อมสำหรับการรองรับผู้ป่วยโรคซับซ้อนที่ต้องการการดูแลรักษาขั้นสูง ด้านบุคลากรทางการแพทย์และนักศึกษาแพทย์จะมีการจัดสรรพื้นที่ซึ่งออกแบบด้วยความเข้าใจบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีที่ทำให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้รับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ

ศ.ดร.พญ.อติพร อิงค์สาธิต รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า “ภายใต้สภาวการณ์ของการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนเช่นในปัจจุบัน โรงพยาบาลรามาธิบดีจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบริการทางการแพทย์ เพื่อยกระดับการรักษาให้มีความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยและผู้ป่วยโรคซับซ้อน โดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างเต็มรูปแบบในอนาคตอันใกล้ การเปิดตัวภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ชุดใหม่ “นาทีชีวิต” ถ่ายทอดเรื่องราวจากชีวิตจริงที่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยต้องเผชิญในระหว่างเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของโรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ต้องการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ผ่านการเพิ่มพื้นที่บริการทางการแพทย์ที่สามารถรองรับเทคโนโลยีทันสมัยพร้อมสำหรับการรองรับผู้ป่วยและให้บริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ ณ ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี ได้ออกแบบแผนการก่อสร้างอาคารเสร็จสมบูรณ์ และอยู่ในขั้นตอนการจัดหาผู้ควบคุมโครงการและผู้ก่อสร้าง ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเริ่มก่อสร้างในช่วงต้นปี พ.ศ. 2567 และคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการประชาชนภายในปี พ.ศ. 2573”

คุณพรรณสิรี คุณากรไพบูลย์ศิริ ผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ กล่าวว่า “ตลอด 54 ปี ที่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ให้ความสำคัญกับการสานต่อการรักษาและสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคนไทยทุกคนผ่านคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีโดยโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี เป็นหนึ่งในโครงการหลักที่มูลนิธิเร่งระดมเงินทุนอย่างต่อเนื่อง เพราะอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีแห่งใหม่นี้ จะเป็นอาคารหลักในการรองรับการรักษาผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสิทธิบัตรทอง ประกันสังคม และอื่นๆ

นอกจากจะเป็นที่พึ่งด้านการรักษาโรคซับซ้อนของคนไทยทั่วประเทศแล้ว ที่นี่ยังเป็นแหล่งผลิตบุคลากรการแพทย์เฉพาะทางที่ปัจจุบันมีอยู่อย่างจำกัด การมีพื้นที่การรักษามากขึ้น มีบุคลากรการแพทย์มากขึ้นจะช่วยเพิ่มโอกาสให้คนไทยทั่วประเทศสามารถเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเช่นกัน”

การก่อสร้างอาคารใหม่นี้ได้รับการสนับสนุนงบส่วนหนึ่งจากภาครัฐ และยังขาดงบประมาณในส่วนการก่อสร้าง ประมาณ 6,000 ล้านบาท และงบจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยอีกกว่า 3,000 ล้านบาท มูลนิธิรามาธิบดีฯ จึงได้จัดทำภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ เพื่อช่วยสร้างการรับรู้ในวงกว้างและเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญบริจาคเงินเพื่อมอบโอกาสในการมีชีวิตที่ดีแก่คนไทยด้วยกัน นอกจากนี้โรงพยาบาลรามาธิบดีแห่งใหม่ ยังมีบทบาทสำคัญในการเป็นพื้นที่ศูนย์กลางที่เอื้อต่อการศึกษาวิจัย ผ่านการผนึกกำลังกับเครือข่ายทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพของประเทศไทย เพื่อดึงศักยภาพแต่ละภาคส่วนนำมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดแนวนวัตกรรมทางการแพทย์ให้ได้รับการยอมรับในระดับสากลและสามารถแข่งขันได้ และอีกหนึ่งบทบาทสำคัญคือการเป็นโรงเรียนแพทย์ ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเข้าสู่ระบบสาธารณสุขไทย ซึ่งช่วยขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน เพื่อยกระดับวงการแพทย์ไทยให้พร้อมสำหรับการก้าวสู่ยุคดิจิทัลในอนาคต

ภายในงานแถลงข่าว มูลนิธิรามาธิบดีฯ นำทีมนักแสดงช่อง 3 จากละครเรื่อง “รักสุดใจยัยตัวแสบ” โดย ออกัส-วชิรวิชญ์ ไพศาลกุลวงศ์, พีพี-ปุญญ์ปรีดี คุ้มพร้อม รอดสวาสดิ์, กัปตัน-ชลธร คงยิ่งยง และ เบส-ชนิดาภา พงศ์ศิลป์พิพัฒน์ ร่วมแบ่งปันเรื่องราวของการให้ พร้อมร่วมจำหน่ายเสื้อยืด Infinity Heart ปิดท้ายกกับมินิคอนเสิร์ตจาก 8 ศิลปิน The Star ปี 2022 ที่มาร่วมส่งต่อความสุข เพื่อระดมทุนบริจาคเข้าโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี

มูลนิธิรามาธิบดีฯ ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนให้กับโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี เพื่อเพิ่มพื้นที่ เพิ่มความหวังใน การรักษาทุกชีวิต สามารถรับชม และแชร์บอกต่อภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ “นาทีชีวิต” ได้ที่ (คลิก) เฟซบุ๊ก และ ยูทูป มูลนิธิรามาธิบดีฯ

#คำว่าให้ไม่สิ้นสุด#ความสุขจากการให้ไม่สิ้นสุด

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *