“อพท. มอบประกาศนียบัตร STMS ยกระดับท่องเที่ยวยั่งยืนของท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล”

อพท. มอบประกาศนียบัตร STMS ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในปี 2565 อนาคตเตรียมยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิเศษให้เพิ่มขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท.

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร กิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน – พัฒนาเครือข่าย อพท.น้อย ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism Management Standard หรือ STMS) จาก 7 จังหวัดในพื้นที่พิเศษ อพท. และในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ได้แก่ กระบี่ กำแพงเพชร ชลบุรี ตราด ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และสุโขทัย

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. กล่าวว่า อพท. มีภารกิจในการประสานงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐในทุกระดับให้บริหารจัดการการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สามารถรักษาสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อพท. ตระหนักดีว่า อพท. เพียงหน่วยงานเดียวไม่อาจพัฒนาการท่องเที่ยวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จึงต้องการขยายแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไปยังองค์กรที่มีบทบาทในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้มากขึ้น โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมาก และเปรียบเสมือนด่านแรก ในการให้คำปรึกษา กำกับดูแล ให้การท่องเที่ยวเกิดความยั่งยืน

ซึ่ง อพท. ได้พัฒนาและส่งเสริมการใช้งาน “มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” หรือที่เรียกว่า STMS เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน และได้รับการรับรองว่าเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวโดยสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Council หรือ GSTC) ซึ่งเป็นองค์กรระดับสากล จนถึงปัจจุบันมีองค์กรที่สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์มาตรฐานแล้วถึง 79 องค์กร
มาตรฐาน STMS จะเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของผลอันเกิดจากการดำเนินงานตามมาตรฐานฯ รวมทั้งการปรับปรุงศักยภาพการบริหารจัดการทางด้านการท่องเที่ยว ซึ่งความสำเร็จในการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ นั้น มีปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือ ความมุ่งมั่นของบุคลากรขององค์กรในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารระดับสูงที่ต้องมีนโยบายที่ชัดเจนและสนับสนุนการดำเนินงานอย่างจริงจัง ซึ่งหากองค์กรใดมีมาตรฐานการจัดการอื่นที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกันก็สามารถนำไปบูรณาการเข้ากับมาตรฐานที่มีอยู่เดิมได้

ผู้อำนวยการ อพท. ยังกล่าวอีกว่า ในอนาคต อพท. จะสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน STMS และมีผลการดำเนินงานดีอย่างต่อเนื่องได้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ที่มีความสนใจจะพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ของตนตามเกณฑ์ STMS เพื่อให้มีการนำเกณฑ์ดังกล่าวไปขยายผลในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *