สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ จับมือ FFF&The Diplomat Network และ World Reward Solutions ปั้นเยาวชนรุ่นใหม่หวังร่วมลุยงาน APEC สร้างเสริมประสบการณ์ ผ่านโครงการ KYTA Youth Leadership Development ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 22-24 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมาเยาวชนอาสาสมัครจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาสาสมัครจากโครงการ Young Khao Yai โครงการ Food For Fighters X Volunteer TU ยั่งยืน ได้เข้าร่วมการอบรม โครงการ “KYTA Youth Leadership Program” ครั้งที่ 1 ณ โรงแรม Raintree Residence อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จัดขื้นโดยนางสาวพันชนะ วัฒนเสถียร นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ (Khao Yai Tourism Association) และผู้ก่อตั้งโครงการ Food For Fighters ร่วมกับนายพันธจักร ว่องปรีชา ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท The Diplomat Network เพื่ออบรมหลักสูตรความเป็นผู้นำ เสริมสร้างศักยภาพและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมให้แก่กลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะกลายเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมในอนาคต มุ่งบ่มเพาะให้อาสาสมัครกลุ่มดังกล่าวเติบโตอย่างมั่นคง และเตรียมความพร้อมในการร่วมทำงาน APEC ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ เนื่องจากอาสาสมัครกลุ่มดังกล่าวได้ร่วมทำงาน Dinner Incredible ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 25 -26 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมาเป็นการสร้างโอกาสให้กับน้อง ๆอาสาสมัครที่ขาดโอกาสในการทำกิจกรรมในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคCovid-19 ตลอดช่วงสองปีที่ผ่านมา

โดยกลุ่มเยาวชนเข้ารับการเรียนรู้อย่างเข้มข้นผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่ การวิเคราะห์บุคลิกภาพของตนเองผ่านแบบทดสอบ DISC จาก บริษัทที่ปรึกษา ENPEO Consulting เพื่อที่จะรู้จักตนเองมากขึ้นและค้นหาลักษณะพฤติกรรมการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม และเพื่อให้เกิดความสุขในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคม สามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนชีวิตการทำงาน หลังจากที่จะก้าวออกจากสู่รั้วมหาวิทยาลัย
หนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้สัมผัสและศึกษาธรรมชาติ รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในครั้งนี้ดำเนินกิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติโดยอาสาสมัครจาก Trekking Thailand Tour

นอกจากนี้นายพันธจักร ว่องปรีชา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร The Diplomat Network ซึ่งผ่านประสบการณ์ทำงานทั้งกับกระทรวงต่างประเทศ ตำแหน่งสุดท้ายเลขานุการเอกฯ และองค์กรเอกชนมากมายได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อคิดในการดำเนินชีวิตจากการทำงานด้านพิธีการทางการทูต การดูแลความปลอดภัยผู้นำในระดับประเทศและระดับโลก ทั้งนี้เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายในการที่ทางThe Diplomat Network มีแผนที่จะได้เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้ร่วมทำงานในงาน APEC ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในปลายปีนี้ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่กลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ เนื่องจากได้เห็นถึงศักยภาพในตัวอาสาสมัครกลุ่มดังกล่าวจากการทำงาน Dinner Incredible ที่ผ่านมา

นางสาวพันชนะ วัฒนเสถียร นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่และผู้ก่อตั้งโครงการฟู้ด ฟอร์ ไฟเตอร์ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดจากประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารจัดการองค์กรสาธารณกุศล และจากโครงการ Food For Fighters รวมถึงได้กล่าวถึงแรงบันดาลใจที่เป็นจุดเริ่มต้นของการริเริ่มโครงการ “KYTA Youth Leadership Program” ว่า

“ค่ายเยาวชนในครั้งนี้เราจัดขึ้นมาเป็นครั้งแรกเพราะอยากจะให้น้องๆที่ได้ร่วมงานกันจากงาน Dinner Incredible เมื่อปลายเดือนก.พ.ที่ผ่านมามาช่วยกันถอดบทเรียนจากการทำงานซึ่งต้องยอมรับว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมาที่น้อง ๆ เรียนออนไลน์ ขาดโอกาสในการทำกิจกรรม พบปะผู้คน ทำให้ขาด human touch และ พอเราได้ทำร่วมทำงานด้วยกันได้เห็นถึงพลังของเด็ก ๆ ที่มีความกระตือรือร้น ทั้งนี้ส่วนหนึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้เขาก่อนจะออกไปทำงานอีกด้วย ( น้อง ๆ ส่วนใหญ่เรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 และบางคนจบแล้วแต่ยังไม่ได้ทำงาน) และทำให้น้อง ๆ ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม เครือข่ายจิตอาสา การช่วยกันพยุงสังคม การเสริมสร้างพัฒนาทักษะของความเป็นผู้นำ โดยตั้งใจว่าจะจัดค่ายนี้ทุก ๆ สองเดือน เพื่อเป็นการสร้างผู้นำที่เปี่ยมด้วยความเมตตา (Compassionate Leadership) ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญท่ามกลางความผันผวนของโลกยุคปัจจุบัน

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมพูดคุยกับนายณรงค์ฤทธิ์ สุขไชยปราการ เจ้าของสวนเอเดน ออร์แกนิกส์ และ นางสาวปวีนา เชี่ยวพานิช เจ้าของร้าน EL CAFÉ ผู้ประกอบการหัวใจสีเขียวรุ่นใหม่ ที่ได้มาร่วมแบ่งปันแนวคิดการทำธุรกิจร้านกาแฟที่ใส่ใจชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตามหลัก SDGs ทั้งแนวคิดการสร้างความสมดุลระหว่างการประกอบธุรกิจและสิ่งแวดล้อม การใช้ภาชนะวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการจำกัดขยะ ภายใต้แนวคิดคาเฟ่ขนาดเล็กท่ามกลางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่

นอกจากนี้นางสาวพันชนะ วัฒนเสถียรได้นำคณะผู้เข้าอบรมได้เข้าพบเพื่อเล่าถึงสถานการณ์การพัฒนาการท่องเที่ยวเขาใหญ่ ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้กับคณะของ Mr. Renaud Meyer,Resident Representative จากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)แห่งประเทศไทยในโอกาสที่มาทำกิจกรรมที่เขาใหญ่ พร้อมมอบของที่ระลึกผลงานภาพวาดจากนิทรรศการ “The Colors of Nature” ผลงานของนางสาวรักชนก ช่วยเหลือ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ หนึ่งในผู้เข้าอบรมและอาสาสมัครรุ่นใหม่จากโครงการ Young Khao Yai & และอาสาสมัครจากโครงการ Food For Fighters

และนางสาววัชรีภรณ์ อรุณพันธุ์ หรือ น้องเฟิร์ส ตัวแทนจากกลุ่ม Young Khao Yai ยังได้เล่าถึงประสบการณ์ในการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครของสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ รวมถึงโครงการต่างๆ อาทิ Food For Fighters, Dinner Incredible ฯลฯ ว่า

“การเริ่มต้นทำงานอาสาสมัครของเธอ เธอเริ่มจากศูนย์ โดยที่ไม่รู้อะไรเลย แต่เธอรู้สึกขอบคุณที่ได้รับโอกาสดี ๆ มากมายซึ่งหาไม่ได้จากที่ไหน และเนื่องจากเธอได้ทำงานร่วมกับ Food For Fighters และ สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ เธอจึงได้รับแรงบันดาลใจจากโครงการต่าง ๆ ที่ช่วยเหลือผู้คนในฐานะอาสาสมัคร เช่น โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสำหรับผู้ประกอบการในเขาใหญ่ที่ทางสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่เชิญเชฟมิชลินสตาร์ชั้นนำในประเทศไทย ได้แก่ เชฟหนุ่ม ธนินทร จันทรวรรณ จากร้านชิม บาย สยาม วิสดอม และเชฟแอนดี้ เอกยังสกุล จากร้านTable 39, ผัดไทยไฟทะลุ มาส่งเสริมส่วนผสมที่ปลูกในท้องถิ่นและการทำเกษตรอินทรีย์ในเขาใหญ่และยังจัดคอร์สการสอนทำอาหารให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ร่วมกับโครงการ Food For Fighters เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วอีกด้วย”

และนางสาวกุลภัสสร์ ไชยวงษ์สุริยะ หรือ น้องไหม นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาสาสมัครอีกท่านในโครงการยังได้เล่าถึงประสบการณ์การทำงานกับสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่และ งาน Dinner Incredible ว่าตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของ COVID-19 นักศึกษามหาวิทยาลัยจำนวนมาก ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว การเรียนออนไลน์และการเว้นระยะห่างทางสังคมมีผลอย่างมากต่อการเรียนรู้และการสื่อสาร เธอกล่าวว่าการทำงานกับสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่กลายเป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่ดี “ไหมเป็นแค่นักศึกษามหาวิทยาลัยที่ไม่มีประสบการณ์ในการทำงานในโลกแห่งความเป็นจริงเลย แต่พี่ ๆ ยังคงเชื่อมั่นในตัวเราและสนับสนุนเราจนในที่สุดเราก็สามารถทำงานทั้งหมดที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ การได้ร่วมทำงาน Dinner Incredible เป็นโอกาสที่หายากที่เราจะได้มาร่วมงานกับนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ และเชฟมิชลินชั้นนำมากมายทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ไหมจึงชวนเพื่อน ๆ จากมหาวิทยาลัยมาร่วมงานและสร้างเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพเพื่อร่วมงานกันต่อไปในอนาคต”
และโปรแกรมสุดท้ายก่อนปิดค่าย น้อง ๆ ยังได้พบกับนางสาวเจน จงสถิตวัฒนา ผู้บริหารโรงแรมเรนทรี เรสิเดนซ์ พาน้อง ๆ เดินชมห้องสมุดกลางหุบเขาท่ามกลางธรรมชาติ ที่เกิดจากแรงบันดาลใจการทำธุรกิจหนังสือของครอบครัวที่มุ่งเสริมสร้างให้คนไทยรักการอ่าน และยังเล่าถึงแนวคิดการสร้างโรงแรมดังกล่าวให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ (Nature Learning Space) และแนวคิด Green Hotel ที่นำเสนอความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและชุมชน เช่น การแจกขวดน้ำให้แก่ผู้แขกทุกท่านเพื่อลดการใช้ขวดน้ำพลาสติก, การทำเกษตรอินทรีย์ และจักรยานปั่นน้ำเพิ่มออกซิเจนเพื่อแก้ปัญหาน้ำเสีย ปิดท้ายด้วยการนำพาคณะไปพบกับลุงน้อย -นายสุรินทร์ สนธิระติ “สวนซ่อนศิลป์” ผู้เปลี่ยนแปลงพื้นที่รกร้างให้กลายเป็นป่าขนาด 120 ไร่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ และจิตรกรสีน้ำผู้นิยมชีวิตกลางป่ากับครอบครัวที่รัก สวนซ่อนศิลป์จึงเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยศิลปะและความร่มรื่นของป่าไม้ ลุงน้อยพาคณะน้อง ๆ ชมหอศิลป์ที่มีผลงานวาดสีน้ำจากศิลปินระดับโลก หลังจากได้เพลิดเพลินกับงานศิลปะและแรงบันดาลใจในการพัฒนาพื้นที่แล้ว น้อง ๆ ก็ได้ลิ้มรส อาหาร ขนมและเครื่องดื่มแสนอร่อยจากครัว “กลางป่า” จากเชฟตะเกียงอีกด้วย

หากองค์กรใดสนใจสนับสนุนกิจกรรม KYTA Youth Leadership Program สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เตเต้- พันชนะ วัฒนเสถียร 092 6455464 หรือติดตามข้อมูลการจัดกิจกรรมได้ที่ FB: Foodforfightersth, สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่, The Diplomat Network

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนThe Diplomat Network, Good Mission, ENPEO Consulting ร้านเป็นลาว,ร้าน EL Café, โรงแรมเรนทรี เรซิเดนซ์,สวนเอเดน ออร์แกนิกส์ ปากช่อง,The Gardener Khao Yai,สวนซ่อนศิลป์,World Reward Solutions, Trekking Thailand Tour

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *