NT ร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผลักดันเมืองต้นแบบใช้เทคโนโลยี 5G บริหารจัดการสู่ Smart City

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT หน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด้วยภารกิจสำคัญในการเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐที่จะนำประเทศเข้าสู่ยุคดิจิทัล หรือ Digital Transformation นอกเหนือไปจากการใช้ทรัพยากร NT มีพร้อมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคมและ ดิจิทัล ตอบสนองการใช้บริการของประชาชน หน่วยงาน หรือ ภาคอุตสาหกรรมทุกแขนงแล้ว NT ยังมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่มีความเข้มแข็งในด้านต่างๆ ผลักดันให้ประเทศก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์แบบอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยความพร้อมของบริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและโทรคมนาคม หรือ Infrastructure ของ NT ไม่ว่าจะเป็นท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินกว่า 4,000 กิโลเมตรทั่วประเทศ คลื่นความถี่ที่พร้อมให้บริการในรูปแบบ 5G ทั้ง 700 MHz และ 26 GHz รวมถึง Cloud Data Center ขนาดใหญ่ที่มุ่งยกระดับรูปแบบวิธีการทำงานและบริการที่ทันสมัยมีศักยภาพ เพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ที่สำคัญ NT พร้อมเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะขับเคลื่อนนโยบายในการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล หรือ Digital Transformation เพื่อให้ทุกภาคส่วนก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต โดยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพในมิติต่างๆ อาทิ การปรับโครงสร้างพื้นฐานให้ทันสมัย เพื่อให้ NT เดินหน้าและแข่งขันได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมใช้งานนวัตกรรม ทั้ง Cloud, Modern Workplace, การวิเคราะห์ข้อมูล, AI หรือ IoT ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมด้วยรากฐานที่มั่นคงจากมาตรฐานระดับโลกด้านความปลอดภัย ยกระดับระบบงานสู่ความเป็นเลิศทั่วทั้งองค์กร

ที่ผ่านมา NT ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ผลักดันเมืองต้นแบบการใช้เทคโนโลยี 5G ในการบริหารจัดการเมืองสู่ Smart City ภายใต้โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานโดยใช้เทคโนโลยี 5G ณ เทศบาลตำบลบ้านฉาง ให้กลายเป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะ เปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ด้วยการสร้างชุมชนปลอดภัย สิ่งแวดล้อมชุมชนยั่งยืน บริการด้านสาธารณสุขและระบบสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวในชุมชนด้วยเทคโนโลยี 5G แห่งแรกของประเทศไทย

นอกจากนี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดในพื้นที่โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่พร้อมจะพัฒนาเป็น Smart City ที่มีการยกระดับบริการและรูปแบบการทำงาน และเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน เพื่อรองรับการลงทุน และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ คู่ขนานกับการบริหารจัดการให้เป็นชุมชนหรือเมืองที่น่าอยู่ มีความทันสมัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยระบบ Social Security โดยการใช้บริการ 5G ผ่าน Smart Pole ที่จะติดตั้งกระจายอยู่ในเขตชุมชนและควบคุมเฝ้าระวังผ่าน Monitor TV วงจรปิด (CCTV) ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงความพร้อมทั้งในด้านสาธารณูปโภคที่ครบครัน และมีความสุขอย่างยั่งยืนในอนาคต แต่ยังต้องคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ที่มีคุณค่า และความโดดเด่นในด้านเกษตรกรรม ที่เรามีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรชั้นนำของประเทศหลากหลายชนิด และมุ่งพัฒนาให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมเกษตร ที่ไม่ก่อมลพิษกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *