คณบดี “CADT DPU” ชี้ธุรกิจการบินเจ็บแค่ไหนก็ไปต่อได้ หลังทั่วโลกได้รับวัคซีนโควิด-19

คณบดี “CADT DPU” คลายข้อข้องใจ ชี้ธุรกิจการบินเจ็บแค่ไหนก็ไปต่อได้ หลังทั่วโลกได้รับวัคซีนโควิด-19 อุตสาหกรรมการบินมีโอกาสฟื้นตัวเร็วขึ้น เร่งเตรียมความพร้อม นศ.รองรับการทำงาน  

น.ต.ดร.วัฒนา มานนท์ คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์(มธบ.) หรือ DPU  เปิดเผยถึงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 และแนวโน้มทิศทางการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบินในอนาคตว่า ในปี 2562 ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผู้โดยสารที่ใช้การเดินทางทางอากาศในประเทศไทยมีจำนวนกว่า 160 ล้านคนต่อปี มีเที่ยวบินประมาณกว่า 1ล้านเที่ยวบิน แต่ภายหลังจากการระบาดดังกล่าว การขนส่งทางอากาศโดยเฉพาะการเดินทางระหว่างประเทศ ได้รับผลกระทบทางตรง เนื่องจากผู้โดยสารหายไปกว่าครึ่ง ส่งผลให้บุคลากรที่ทำงานในอุตสาหกรรมการบินเกือบ 3 ล้านคน ได้รับผลกระทบอย่างหนัก เช่น นักบิน แอร์โฮสเตส รวมถึงพนักงานที่ให้บริการในด้านต่างๆ 

คณบดี CADT กล่าวด้วยว่า องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ(International Civil Aviation Organization) หรือ ICAO หน่วยงานที่กำกับดูแลมาตรฐานการบินทุกประเภทและสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport  Association) หรือ IATA มองว่า เมื่อประชากรทั่วโลกได้รับวัคซีนโควิด-19 จะทำให้ความเชื่อมั่นในการเดินทางระหว่างประเทศกลับมา ส่วนปัจจัยที่จะทำให้คนมั่นใจและกลับมาเดินทางด้วยสายการบินอีกครั้ง คือ มาตรฐานทางด้านสาธารณสุขของทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งอาจดูได้จากจำนวนของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ลดลง  

นอกจากนี้สองหน่วยงานข้างต้นยังได้หาแนวทางสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสาร ด้วยแนวคิดการทำพาสปอร์ตโควิด เพื่อใช้แสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองควบคู่กับพาสปอร์ตหลัก ซึ่งภายในพาสปอร์ตดังกล่าวนั้นจะมีบันทึกการตรวจสุขภาพของผู้โดยสาร  และคาดว่าแนวคิดดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในไตรมาสแรกของปี 2564 ที่สำคัญสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างเอาจริงเอาจังจากทุกประเทศทั่วโลก ในส่วนของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(กพท.) ได้ออกมาตอกย้ำว่า หากไทยเริ่มมีการใช้วัคซีนโควิดในปี 2564 จะเป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมการบิน และหากคนทั่วโลกได้รับวัคซีนอย่างแพร่หลายแล้วในปี 2565การเดินทางด้วยสายการบินจะกลับมาเป็นปกติอีกครั้ง

“ประเทศไทย ได้เปรียบในเรื่องของการรับมือการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ได้ดี โดยการจัดลำดับจากสถาบันโลวี (Lowy Institute) ประเทศออสเตรเลีย จัดลำดับให้ไทยเป็นอันดับที่ 4 จากทั้งหมด 98 ประเทศ เชื่อว่าหลังจากประเทศต่างๆอนุญาตให้มีการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องอยากมาเมืองไทย เพราะบ้านเรามีศักยภาพหลายเรื่อง อาทิ ความพร้อมของบุคลากรทางด้านการแพทย์ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ผู้คนเป็นมิตร และมีวัฒนธรรมที่โดดเด่น เป็นต้น” 

  น.ต.ดร.วัฒนาฯ  กล่าวว่า  ในส่วนของ CADT DPU  ได้เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยนำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการขนส่งทางอากาศในอนาคตมาปรับหลักสูตร รวมถึงสร้างองค์ความรู้ผ่านการอบรม ให้นักศึกษาสามารถปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดย IATA ชี้ว่า หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 รูปแบบการขนส่งทางอากาศและการให้บริการบนเครื่องบินจะมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ สำหรับสาขาการเรียนของ CADT มี 2 สาขาได้แก่ สาขาธุรกิจการบิน ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่ที่มาเรียนมีความฝันอยากจะเป็นเจ้าหน้าที่ให้บริการในท่าอากาศยาน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน รวมถึงพนักงานบริการภาคพื้น ซึ่งจะเน้นการให้บริการเป็นหลัก ส่วนสาขาการจัดการเทคโนโลยีการบิน เป็นสาขาที่นักศึกษาตั้งใจมาเรียน เพื่อทำอาชีพพนักงานอำนวยการบิน ซึ่งเป็นอาชีพที่มี License สามารถไปทำงานที่ต่างประเทศได้ หรือจะไปศึกษาต่อยอดประกอบอาชีพเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศหรือนักบินได้เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้  หลักสูตรของ CADT ยังสอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เน้นปลูกฝังทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้นักศึกษาสามารถปรับตัวให้อยู่ได้ทุกการเปลี่ยนแปลง พร้อมนี้ยังผนวกไปด้วยการใช้หลักการของ Competencis มาประยุกต์ใช้ในการเรียนที่ใช้ได้ผลในธุรกิจสายการบินมากว่า 20 ปี ประกอบด้วย 1. Knowledge (K) องค์ความรู้ที่ได้จากภาคทฤษฎี 2. Skill (S) ทักษะที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติและประสบการณ์ และ 3. Attitude (A) ทัศนคติที่ดีในการทำงาน อย่างไรก็ตาม จากการติดตามนักศึกษาที่จบไปรุ่นแรกในปีการศึกษา 2563 พบว่าส่วนใหญ่ไปทำธุรกิจส่วนตัวและมีบางส่วนทำงานอยู่ในท่าอากาศยาน ซึ่งถือว่านักศึกษาปรับตัวได้ดีต่อสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 ในส่วนของนักศึกษาหลายคนยังรอโอกาสในการทำงานในสายการบินหลังสถานการณ์ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติอีกครั้ง

น.ต.ดร.วัฒนาฯ  กล่าวอีกว่า นอกจากหลักสูตรปริญญาตรีแล้ว มธบ.ยังมีสถาบันการบิน (DPU Aviation Academy) หรือ DAA ซึ่งเป็นศูนย์อบรมทางด้านการบินแบบครบวงจรสำหรับนักศึกษา บุคคลทั่วไป ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ได้จัดหลักสูตรอบรมออนไลน์ให้กับบุคลากรการบินที่รองาน เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆเกี่ยวกับสายธุรกิจการบิน ทั้งนี้เราอยากให้ CADT DPU เป็นศูนย์รวมทุกอย่างด้านธุรกิจการบิน หรือOne Stop Service เพราะเชื่อมั่นว่าเราคืออันดับ 1 ของประเทศ โดยมีความพร้อมด้านการบินด้วยอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย ฝึกปฏิบัติจริง ด้วยเครื่องบินจริง เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรที่มาจากสายงานการบิน นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรนักบินส่วนบุคคล (PPL) มีเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง (Flight Simulator) ที่ทันสมัยและเหมือนขับเครื่องบินจริง และ CADT ยังเป็นหนึ่งในไม่กี่สถาบันที่ได้รับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization) TPQI หรือ สคช.ให้จัดทดสอบนักศึกษาเพื่อรับประกาศนียบัตรรับรองว่าเป็นผู้มีความรู้วิชาชีพด้านสาขาการต้อนรับบนเครื่องบิน  และที่สำคัญคือเราเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านการบินที่ได้รับการรับรองจาก IATA โดยเริ่มจัดอบรมตั้งแต่ปี 2559 ใน 4 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตรพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 2. หลักสูตรการปฏิบัติงานในท่าอากาศยาน 3. หลักสูตรด้านนิรภัยการบิน 4.หลักสูตรการสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน 

เนื่องจาก CADT DPU เป็น One Stop Service ที่จัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมด้านการบินอันดับ 1 ของประเทศ ทางวิทยาลัยจึงได้เตรียมหลักสูตรอบรมเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพด้านการบินที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนจบจาก CADT DPU ในโครงการ CADT ++ (CADT พลัส พลัส) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบุคลากรที่มีความพร้อมสู่สายงานด้านการบิน

+Plus ที่ 1 :  โครงการสอบคุณวุฒิวิชาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ชั้น 4 ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (TPQI) และ

+Plus ที่ 2 : ใบประกาศนียบัตรจากIATA Training 

  “เวลานี้นักเรียนและผู้ปกครองอาจขาดความเชื่อมั่นในการตัดสินใจเรียนด้านการบิน เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออาชีพทางด้านนี้  แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อทุกอย่างกลับมาเป็นปกติ ผมเชื่อว่าการเดินทางทางอากาศจะกลับมาเป็นที่นิยมเหมือนเดิม เนื่องจากในห่วงโซ่ธุรกิจ ต้องมีการติดต่อการค้าระหว่างประเทศ มีการท่องเที่ยวรวมถึงการทูตต่างๆ ที่สำคัญสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะทำให้ทั่วโลกเตรียมตัวตั้งรับได้ดีขึ้น ยิ่งเมื่อมีการฉีดวัคซีนป้องกันเกิดขึ้น โควิด-19 ก็จะกลายเป็นตำนานเหมือนโรคติดต่ออื่นๆที่เกิดขึ้นในอดีต” 

คณบดี CADT กล่าวในตอนท้ายว่า DPU ได้ให้ความสำคัญกับCADT เป็นอย่างมาก โดยปีนี้มีโครงการให้ทุนสร้างฝันเด็กการบิน ช่วยส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ฝืดเคือง โดยทุนมีมูลค่ารวมกว่า 65,000 บาท (รวม iPad + Apple Pencil) ที่นักศึกษาจะได้รับเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์การศึกษายุคใหม่ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่https://cadt.dpu.ac.th/ หรือแอดไลน์ @dekdpu สอบถาม โทร.02-588-6060 ต่อ 100 , 092-549-8992

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *