อว.เปิดหลักสูตร WINS สร้างเครือข่ายการทำงานผู้บริหารระดับสูง

เปิดหลักสูตร WINS พัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูง เพื่อขับเคลื่อนงานของกระทรวง อว.ให้รับใช้สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และทำงานร่วมกับเอกชนได้ตามยุทธศาสตร์การนำวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ขับเคลื่อนประเทศ พร้อมดึงพลังคนรุ่นใหม่มาหลอมรวมกับความคิดผู้บริหารระดับสูง เพื่อพัฒนาอนาคตของชาติ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงานแถลงข่าวโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา ภายในงาน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดที่มาของหลักสูตรว่า จากนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้เกิดความร่วมมือและสร้างความเชื่อมโยงงานของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานด้านการวิจัย เพื่อขับเคลื่อนงานของกระทรวง อว.ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถทำงานร่วมกับภาคเอกชนได้ตามยุทธศาสตร์การนำวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ขับเคลื่อนประเทศ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลก ตนจึงได้มีนโยบายให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูง ซึ่งครอบคลุมทั้งหน่วยงานของ อว. หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ รวมถึงภาคธุรกิจหรือเอกชน เพื่อสนธิกำลังให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีพลัง และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ได้สร้างความสัมพันธ์ ได้เรียนรู้งานซึ่งกันและกัน ถือเป็นการดึงศักยภาพของทุกหน่วยงานใน อว. ออกมารับใช้สังคมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ตนได้มอบหมายให้ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในฐานะประธาน ทปอ. เป็นผู้ออกแบบหลักสูตรและจัดกิจกรรมอย่างเร่งด่วน และใช้เวลาเพียง 1 เดือน เพื่อจัดทำหลักสูตร WINS ขึ้นมา โดย WINS ย่อมาจาก WISE – ทันโลก ทันเทคโนโลยี, Innovation – พัฒนานวัตกรรม, Network- สร้างเครือข่าย, Serving Society – รับใช้สังคม ซึ่งมีเป้าหมายหลักคือการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ซึ่งเป็นผู้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่การพัฒนาสังคมและการศึกษาไทย

ด้าน ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กล่าวว่า ได้ให้แนวทางในการจัดทำหลักสูตร WINS ซึ่งนอกเหนือจากผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสรับฟังแนวทางการบริหารองค์กรชั้นนำในระดับชาติและนานาชาติ จากวิทยากรระดับประเทศที่เป็นผู้บริหารองค์กรยุคใหม่จากหลากหลายสาขาอาชีพแล้ว ยังมีโอกาสปรึกษาหารือ ร่วมคิด ร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่ดี ๆ จากผู้เข้าร่วมโครงการด้วยกัน เพื่อนำสิ่งดี ๆ มาปรับแนวคิดการบริหารงานให้มีความทันสมัย เกิดพลังของเครือข่ายระหว่างหน่วยงานในการทำงานเชิงพัฒนามากกว่าแข่งขันกัน อีกทั้งยังคัดเลือกคนมีความสามารถรุ่นใหม่จากสถาบันอุดมศึกษาจำนวนหนึ่ง ให้ทำหน้าที่เป็นกลุ่มพลังการทำงาน (Task Force) ที่จะดึงปัญหาและแนวทางแก้ไขจากผู้เข้าร่วมโครงการ แล้วรายงานเสนอให้ผู้บริหารหน่วยงานได้นำไปสู่การตัดสินใจแก้ปัญหาร่วมกัน

โครงการหลักสูตร WINS วางกรอบการจัดอบรมเป็น 4 รุ่น โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 140 คน ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงทั้งจากภายในกระทรวง อว. นอกกระทรวง อว. และภาคธุรกิจหรือเอกชนรวม 100 คน อาจารย์รุ่นใหม่ที่เป็นกลุ่มพลังการทำงาน 24 คน และทีมงานจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการปฏิบัติงานเพื่อประสานโครงการอีก 16 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการต้องรักษาความสัมพันธ์หลังสำเร็จหลักสูตร โดยต้องประสานและคงความเป็นเครือข่าย ตลอดจนเป็นพี่เลี้ยงรุ่นต่อรุ่น โดยจะจัดอบรมรุ่นที่ 1 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 – มกราคม 2564
สำหรับโครงการ WINS ดังกล่าว สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ให้ทุนสนับสนุนแก่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) ซึ่ง ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้เข้าร่วมในงานแถลงข่าวโครงการครั้งนี้ด้วย

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *