มวล.ปลื้ม TCAS รอบ 1-4 มีนักเรียนยืนยันสิทธิ์เพิ่มขึ้น 42%

ม.วลัยลักษณ์ปลื้ม TCAS รอบ 1-4 ปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเพิ่มขึ้นจากปี ’62 ร้อยละ 42 ในขณะที่จำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาทั้งประเทศลดลง คาดเป็นผลมาจากการนำระบบ UKPSF จากประเทศอังกฤษมาใช้สำหรับการเรียนการสอน การติดอันดับโลกจากผลการจัดอันดับงานวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน และการดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล. ) เปิดเผยว่า หลังจากที่ มวล.ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ผ่านระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1-4 ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่า มีนักเรียนจากทั่วประเทศสนใจสมัครในหลักสูตรต่างๆ ของ มวล. รวมกว่า 16,326 คน โดยหลักสูตรที่นักเรียนสนใจสมัครมากที่สุด คือ หลักสูตรเภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ และสาธารณสุข ตามลำดับ

ทั้งนี้หากดูที่จำนวนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อที่มวล.ทั้ง 4 รอบที่ผ่านมา พบว่าในปีการศึกษา 2563 มีผู้ยืนยันสิทธิ์แล้วมากกว่า 2,389 คน เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2562 จำนวน 711 คน คิดเป็นร้อยละ 42 ส่วนเกรดเฉลี่ยรวมของนักเรียนที่มายืนยันสิทธิ์ใน TCAS รอบ 1 รอบ 2 รอบ 3 และ รอบ 4 อยู่ที่ 3.25, 3.11, 2.96 และ 2.93 ตามลำดับ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เน้นคุณภาพมากกว่าเน้นปริมาณ และหากดูภูมิลำเนาของผู้ยืนยันสิทธิ์ พบว่า เป็นนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 2,159 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 86 คน กรุงเทพและปริมณฑล 68 คน ภาคตะวันตก 29 คน ภาคตะวันออก 22 คน ภาคเหนือ 17 คน และภาคกลาง 8 คน

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ กล่าวถึงปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ มวล.มีจำนวนผู้สมัคร และยืนยันสิทธิ์เพิ่มมากขึ้นในขณะที่จำนวนนักเรียนในภาพรวมของประเทศลดลง น่าจะเป็นผลมาจากในช่วง 3-4 ปี ที่ผ่านมา ภายใต้การนำการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจน ของ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีคนปัจจุบัน ที่มีนโยบายชัดเจนที่จะปฎิรูปการเรียนการสอนนำพามหาวิทยาลัยมุ่งไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ โดยการนำกรอบมาตรฐานเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ UKPSF (The UK Professional Standards Framework) มาใช้สำหรับการเรียนการสอน ซึ่งล่าสุด มวล. มีจำนวนอาจารย์ผ่านการรับรองสถานะ Fellowship จาก AdvanceHE ประเทศอังกฤษ แล้วจำนวน 163 คน เป็นจำนวนที่สูงที่สุดในประเทศไทย และสำหรับอาจารย์ผู้สอนที่ยังไม่ได้รับการอบรม UKPSF ทุกคนต้องผ่านการอบรมการสอนหลักสูตร Pre UKPSF ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นจึงจะสามารถทำการสอนและผ่านการประเมินการสอนได้

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีนโยบายในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่ World Ranking ในมิติต่างๆ ทำให้ มวล.เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของนักเรียนและผู้ปกครอง รวมทั้งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในมหาวิทยาลัยทั้งในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน เช่น หอพักนักศึกษา อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ ได้รับการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม และมหาวิทยาลัยมีนโยบาย กำกับ ดูแลให้อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเอาใจใส่ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ในอดีตหลายปีที่ผ่านมาอาจจะมีจำนวนนักศึกษาตกออกในร้อยละที่สูงและมีนักศึกษาจบช้ากว่าแผนการศึกษาจำนวนมาก แต่ด้วยการปฏิรูปการเรียนการสอนภายใต้กรอบ UKPSF ที่ปรับเปลี่ยนวิธิการสอนและการประเมินผล ที่เน้นให้นักเรียนสามารถคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์แทนการเรียนการสอนแบบเดิม รวมทั้งการดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคลตามกระบวนการของ UKPSF ทำให้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยจึงกำหนดเป้าหมายที่จะ Set Zero จำนวนนักศึกษาที่ตกออกเนื่องจากผลการเรียน และ Set Zero จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาช้ากว่าแผนการศึกษาภายในปีการศึกษา 2564 อีกด้วย

“แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะรับนักศึกษาได้ตามเป้าหมายที่เราได้วางไว้ แต่มวล.ยังเปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่สนใจจะเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพแห่งนี้ ดังนั้นในหลายหลักสูตรก็ยังเปิดรับนักศึกษาใน TCAS รอบ 5 อยู่โดยจะเปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 9-16 มิถุนายน 2563 นี้ ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ entry.wu.ac.th”รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ กล่าว

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *