วช. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือการส่งเสริมให้บางแสนเป็น Zero Waste Beach แห่งแรกของประเทศ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้รับการประสานงานจากนายกเทศมนตรี ตำบลแสนสุข จังหวัดชลบุรี (นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม) ที่เห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ได้ขอความอนุเคราะห์ผ่านนักวิจัยในการดำเนินการส่งเสริมงานวิจัยในพื้นที่ ในการนำงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ และกำหนดนโยบาย แผนงานและมาตรการในการจัดการขยะ โดย วช. ได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้บริหารแผนงานทะเลไทยไร้ขยะ
ซึ่งเป็นโครงการวิจัยท้าทายไทย ภายใต้แผนงานวิจัยตอบสนองนโยบาย/เป้าหมายรัฐบาล และหนึ่งในโครงการภายใต้แผนงานดังกล่าวได้ดำเนินการในพื้นที่ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี และประสบผลสำเร็จในการส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพในร้านอาหารและร้านค้า และจากการศึกษาเบื้องต้นในพื้นที่พบว่า ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว และผู้บริหารท้องถิ่นมีความเห็นตรงกันในการต้องการมีส่วนร่วมการจัดการขยะในพื้นที่ ในระหว่างดำเนินโครงการผู้นำท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมและติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงโครงการมีความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอย่างดี

ทีมวิจัยและศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้มีการหารือแนวทางความร่วมมือเบื้องต้นกับนายกเทศบาลแสนสุข เกี่ยวกับผลงานวิจัยที่ประสบผลสำเร็จและศักยภาพของนักวิจัย เพื่อสรุปความร่วมมือที่น่าจะตอบโจทย์ความต้องการของท้องถิ่น ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
ประเด็นที่ 1 การเก็บขยะในพื้นที่
ประเด็นที่ 2 ลดปริมาณขยะในพื้นที่
ประเด็นที่ 3 การนำขยะพลาสติกไปใช้ประโยชน์ผ่านเครือข่ายชุมชนและมหาวิทยาลัยท้องถิ่น
ประเด็นที่ 4 สร้างความต่อเนื่องภายหลังความร่วมมือเสร็จสิ้น
และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการขยะเชิงพื้นที่ต้นแบบ มุ่งเน้นการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง นำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจหมุมเวียนที่เกี่ยวข้องกับขยะ รวมถึงการสร้างการตระหนักรู้และสร้างจิตสำนึกของปัญหาขยะในทะเลประเทศไทย นำไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป วช. จึงร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “พัฒนาบางแสนเป็น Zero Waste Beach แห่งแรกของประเทศ” และร่วมกันแถลงความร่วมมือดังกล่าว ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤกษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช. 1 ชั้น 2 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข และดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *