อ.ส.ค. เตรียมจัดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2564

อ.ส.ค. หนุนเกษตรกรโคนมไทยเข้าสู่วิถีใหม่
ส่งเสริมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีโคนมไทยสู่ NEXT NORMAL เตรียมจัดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2564

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  (อ.ส.ค.)  สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) ขับเคลื่อนภารกิจหลักด้านการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม พัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมโคนมไทยสู่ระดับนานาชาติ อ.ส.ค. ให้การสนับสนุนองค์ความรู้การเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกร เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่อาชีพ  “โคนมพระราชทาน”  น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณใน “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่9)”  โดย อ.ส.ค. เตรียมจัดงาน  “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2564  ในวันที่ 8-17 มกราคม 2564 ซึ่งพิธีเปิดในวันที่ 8 มกราคม 2564 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเปิดงาน  “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2564 ณบริเวณเชิงเขาตาแป้น องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ที่ดำเนินการจัดโดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนายกระดับ และผลักดันอุตสาหกรรมโคนมไทยมุ่งสู่ระดับสากล สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแบบองค์รวม และสร้างความมั่นคงในอาชีพให้แก่เกษตรตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทยตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ตลอดจนให้การส่งเสริมด้านความรู้แก่เกษตรกรโคนม โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้น้ำนมคุณภาพ เพื่อส่งต่อผลิตภัณฑ์นมจากเกษตรโคนมไทยสู่กลุ่มผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังส่งเสริมด้านการบริโภคนมให้ประชาชนคนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรง และสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์นมของคนไทยอย่างยั่งยืน

ด้านนายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. กล่าวเพิ่มเติมว่างาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2564 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีโคนมไทยสู่NEXT NORMAL”  โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมไทยที่ปัจจุบันเข้าสู่วิถีปกติใหม่ (New Normal) เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรโคนมไทยสู่ Smart Farmer ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน ด้วยสถานการณ์ COVID -19 ส่งผลกระทบต่อทุกภาคธุรกิจ แต่  อ.ส.ค. ยังคงให้การส่งเสริมสนับสนุนสหกรณ์โคนมและเกษตรกรโคนมอย่างต่อเนื่อง นั่นคือหน้าที่หลักขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สำหรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมโคนมไทยที่ต้องมองไปข้างหน้าและกำลังเข้าสู่ Next Normal เพื่อปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างแข็งแกร่ง และเพื่อผลักดันให้อุตสาหกรรมโคนมไทยเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในอนาคตได้”

ทั้งนี้ภายในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ เป็นโอกาสที่กลุ่มสหกรณ์โคนม และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเลี้ยงโคนม ด้านการพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้น้ำนมดิบที่มีคุณภาพ เกษตรโคนมสามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในฟาร์มโคนมตนเอง ช่วยยกระดับมาตรฐานของน้ำนมดิบให้มีคุณภาพ และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *