เต็ดตรา แพ้ค เผยผลวิจัยพบทั่วโลกเผชิญวิกฤตการณ์ความปลอดภัยทางอาหาร และการดูแลสิ่งแวดล้อม


งานวิจัยผู้บริโภคปี 2563 ของเต็ดตรา แพ้ค เผยวิกฤตการณ์ที่ทั่วโลก
เผชิญระหว่างความปลอดภัยทางอาหาร และการดูแลสิ่งแวดล้อมภายใต้สถานการณ์โควิด19•  2 ใน 3 ของผู้บริโภคเห็นว่าความปลอดภัยทางอาหารคือประเด็นหลักของสังคม• ประเด็นสิ่งแวดล้อมยังเป็นความวิตกกังวลหลักของโลก นอกเหนือจากเรื่องโควิด-19• ผู้บริโภค 77% ทั่วโลกเห็นว่า ขยะอาหารกำลังเป็นปัญหาสำคัญ

กรุงเทพฯ 16 ธันวาคม 2563 – เต็ดตรา แพ้ค ผู้นำเสนอโซลูชั่นระบบการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์อาหารชั้นนำของโลก เปิดเผยงานวิจัยระดับนานาชาติซึ่งดำเนินการร่วมกับอิปซอส (Ipsos) แสดงให้เห็นว่าความปลอดภัยทางอาหารกำลังเป็นประเด็นหลักของสังคม โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เชื่อว่าสถานการณ์โควิด-19 คือ “ภัยคุกคามที่แท้จริง” และในขณะเดียวกันความวิตกกังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ยังคงปรากฏอย่างเด่นชัด ก่อให้เกิดความย้อนแย้งในวิธีคิดของผู้บริโภค เมื่อพวกเขาต้องสร้างสมดุลระหว่างสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการดำรงชีวิต นั่นคือ อาหารที่ปลอดภัย กับการใส่ใจเรื่องความยั่งยืนของโลกที่เราอาศัยอยู่

นายสุภนัฐ รัตนทิพ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัทเต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานเต็ดตรา แพ้ค อินเด็กซ์ ซึ่งจัดทำเป็นฉบับที่ 13 ในปีนี้ ชี้ว่าทั่วโลกมีความวิตกกังวลเพิ่มขึ้น 10% เกี่ยวกับความปลอดภัยทางอาหารและการจัดหาอาหารในอนาคต ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 30% ในปี 2562 เป็น 40% ในปีนี้ อีกทั้งผู้บริโภคมากกว่า50% ไม่เพียงแค่เชื่อว่าการยกระดับความปลอดภัยทางอาหารนั้นเป็นความรับผิดชอบของผู้ผลิตเท่านั้น หากแต่ยังคิดว่านี่เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่บริษัทผู้ผลิตต่าง ๆ จำเป็นต้องจัดการแก้ปัญหานี้ตั้งแต่วันนี้และในอนาคต งานวิจัยครั้งนี้ยังระบุว่า สุขภาพมีความเชื่อมโยงอย่างมากกับประเด็นความปลอดภัยทางอาหารและสุขอนามัยที่เพิ่มสูงขึ้น โดยผู้บริโภค 2 ใน 3 กล่าวว่าการมีสุขภาพที่ดี คือความปลอดภัยของชีวิต และผู้บริโภค 60% ทั่วโลก ยังกล่าวว่าพวกเขารู้สึกวิตกกังวลเกี่ยวกับอาหารที่พวกเขาซื้อว่าถูกสุขอนามัยหรือปลอดภัยหรือไม่

เมื่อถามผู้บริโภคว่าบรรจุภัณฑ์ควรมีคุณสมบัติข้อใดเป็นหลัก พวกเขาต่างชี้ว่าการรับประกันอาหารปลอดภัยคือหน้าที่หลักของบรรจุภัณฑ์ และยังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในระบบบรรจุภัณฑ์ที่ส่งผลถึงความปลอดภัยทางอาหาร โดยผู้ตอบคำถามส่วนใหญ่ยังกล่าวว่า “การใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน” คือหนึ่งในประเด็นหลักที่แบรนด์อาหารและเครื่องดื่มต้องใส่ใจทั้งในวันนี้และวันหน้า

รายงานเต็ดตรา แพ้ค 2563 ยังเน้นเรื่องขยะอาหารที่กำลังเป็นประเด็นร้อน โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามมากถึง 3 ใน 4 ที่เห็นว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่น่าวิตกกังวล ผลกระทบจากวิกฤตโควิด19 ต่อห่วงโซ่อุปทานได้กระตุ้นให้ผู้คนตระหนักว่าขยะอาหารกำลังกลายเป็นปัญหาเร่งด่วน โดยมีแนวโน้มว่าความวิตกกังวลนี้จะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเราจำเป็นต้องจัดหาอาหารให้แก่ประชากรโลกที่กำลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ผู้บริโภคยังบอกด้วยว่าการลดขยะอาหารถือเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมอันดับหนึ่งที่พวกเขาสามารถมีส่วนสนับสนุนได้ และยังเป็นปัญหาสำคัญที่สุด 1 ใน 3 เรื่องสำหรับบรรดาบริษัทผู้ผลิต แต่ความสับสนกับข้อมูลบนฉลากยังคงเป็นอุปสรรคในเรื่องนี้ ซึ่งนับเป็นโอกาสสำหรับแบรนด์ต่าง ๆ ในการปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารข้อมูลให้ดีกว่านี้

ผศ. ดร. ศศิธร ตรงจิตภักดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“รายงานฉบับนี้แสดงให้เห็นถึงสภาวะความต้องการรูปแบบใหม่ของผู้บริโภค นวัตกรรมที่ผู้บริโภคต้องการเป็นอันดับแรกในวันนี้คือสิ่งที่สามารถถนอมอาหารให้ปลอดภัยได้ยาวนานขึ้น และหลีกเลี่ยงการสร้างขยะไปพร้อมกับการรักษาคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร”  นายสุภนัฐ รัตนทิพ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัทเต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย)  จำกัด  กล่าว “สิ่งสำคัญอันดับต่อมาคือ ระบบแจ้งวันหมดอายุอัจฉริยะ ซึ่งเป็นเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งเพื่อแก้ไขปัญหาขยะเศษอาหาร นับเป็นเรื่องน่าสนใจที่ว่า แม้การแพร่ระบาดได้เปลี่ยนแปลงโลกในปัจจุบันอย่างมหาศาล หากผู้บริโภคยังคงชื่นชอบบรรจุภัณฑ์แบบเรียบง่ายที่สามารถยืนยันได้ว่าสามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้”

“เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งที่เราจะไม่ละเลยต่อความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมท่ามกลางการระบาดของไวรัสโควิด19” เข็มอัปสร สิริสุขะ นักแสดงและนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม กล่าว “การที่มุมมองของคนเราจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนับเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ แต่เรายังต้องคำนึงถึงลำดับความสำคัญในระยะยาวเช่นกัน ซึ่งในที่นี้การคำนึงถึงการปกป้องโลกใบนี้ควรจะมาเป็นอันดับแรกเสมอ”

เข็มอัปสร สิริสุขะ นักแสดงและนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม

“งานวิจัยของเต็ดตรา แพ้คนั้น มีความสำคัญที่ชี้ให้เห็นว่าธุรกิจต่างๆ สามารถจะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรบ้าง” ผศ. ดร. ศศิธร ตรงจิตภักดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าว “รายงานนี้แสดงให้เห็นว่า ผู้คนมิได้เพียงให้ความสนใจกับความต้องการพื้นฐานของพวกเขาเท่านั้น แต่เป็นการเลือกของพวกเขาที่ได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัยต่างๆ ที่กว้างขึ้นด้วย”

รายงานนำเสนอข้อสรุปว่า ไม่มีโอกาสใดที่ดีไปกว่านี้อีกแล้วในการเริ่มพูดคุยถกประเด็นกันในวงกว้างถึงเรื่องความยั่งยืนและบทบาทของบรรจุภัณฑ์ในอนาคต โดยบริษัทต่าง ๆ สามารถแสดงออกถึงความมุ่งมั่นต่อปัญหาสองเรื่องนี้และนำเสนอวิธีการแก้ไขวิกฤตการณ์ระหว่างความวิตกกังวลเรื่องความปลอดภัยทางอาหารและสิ่งแวดล้อมที่ปะทุขึ้นจากสถานการณ์โควิด19 ในปัจจุบัน

อ่านและดาวน์โหลดรายงานเต็ดตรา แพ้ค อินเด็กซ์ ได้ฟรีที่ www.tetrapak.com/insights/tetra-pak-index

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *