สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แถลงข่าวโครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน ปี 2

วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2563) สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดย นายพชร อนันตศิลป์ ประธานกรรมการ สลากกินแบ่งรัฐบาล นายธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วย พันตารวจเอก บุญส่ง จันทรีศรี ผู้อานวยการสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกันแถลงข่าวโครงการสลากสรรค์สร้าง เพื่อชุมชน ปี 2 ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านปลายบาง ตาบลปลายบาง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

นายพชร อนันตศิลป์ ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่า สืบเนื่องจากวิสัยทัศน์ ของสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ในการเป็นองค์กรสลํากมุ่งเน้นนวัตกรรม ส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม เป็นที่ ยอมรับของประชําชน กิจกรรมหนึ่งที่ตอบสนองวิสัยทัศน์ดังกล่าวคือ การให้ความสาคัญกับความรับผิดชอบ ต่อสังคม และส่งเสริมชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สานักงานสลากฯ จึงได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนในการขับเคลื่อน พัฒนาการบริหารจัดการชุมชน ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนและบริการชุมชนที่มีเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น และมี สภาพแวดล้อมวิถีชีวิตที่เอื้อต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจ ในชุมชนให้มีความมั่นคง ยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเกิดการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่นที่สมควรได้รับการอนุรักษ์และถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลัง เพื่อไม่ให้สูญหายไปกับวิถีสังคมปัจจุบัน และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ในฐานะโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า โครงกํารสลํากสรรค์ สร้ํางเพื่อชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ สร้างงานสร้างอาชีพให้กับสมาชิกในชุมชนที่มีสมาชิก หลากหลายทั้งผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน โดยสานักงานสลากฯ ทาหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ด้วยการ นาความรู้ด้านการตลาด และวิชาการต่างๆ ที่เหมาะสมกับแต่ละชุมชน ซึ่งปีที่ 2 นี้ จะเพิ่มเติมเรื่องของทักษะ การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการบนแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อให้ชุมชนสามารถปรับตัวให้สอดรับกับสภาพ สังคมและเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน ซึ่งโครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชนนี้ จะสามารถยกระดับและเติมเต็มความรู้ ด้านวิชาการระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชน ซึ่งมีทรัพยากร และความมุ่งมั่น ตลอดจนสร้างการรับรู้ ในศักยภาพของแต่ละชุมชน และต่อยอดให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกมีการงานอาชีพ มีรายได้ มีความสุขจากความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาสังคม ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด หรือการเล่นพนันออนไลน์ในเด็กและเยาวชน รวมถึงการพนันอื่นๆ ซ่ึงสานักงานสลากฯ มีความแน่วแน่ในการ ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกประเภท

พ.ต.อ. บุญส่ง จันทรีศรี ผู้อานวยการสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวถึงขั้นตอนและการดาเนินการ พัฒนาชุมชนตามแผนโครงการว่า ในปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา สานักงานสลากฯ ได้ดาเนินโครงการสลาก สรรค์สร้างเพื่อชุมชน จานวน 7 ชุมชน สาหรับในปีนี้ จะดาเนินโครงการฯ จานวน 10 ชุมชน โดยได้รับสมัครชุมชน

ที่มีเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นมีศักยภาพการบริหารจัดการชุมชน การผลิตสินค้าและบริการของชุมชน และมีสภาพแวดล้อม วิถีชีวิตที่เอื้อต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงสานักงานฯ (สนามบินน้า) และชุมชนใกล้เคียงสานักงานฯ (สานักการพิมพ์ เอกมัย) และชุมชนในพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งมีชุมชนที่สนใจส่งใบสมัคร เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 20 ชุมชน และได้ทํากํารคัดเลือกชุมชนที่มีควํามพร้อมเข้ําร่วมโครงกําร 10 ชุมชน ประกอบด้วย

1. ชุมชนใกล้เคียงสานักงานฯ (สนามบินน้า) ได้แก่ กลุ่มชุมชนท่องเที่ยว วิถีเกษตร-วัฒนธรรม คลองบางม่วง – บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

2. ชุมชนใกล้เคียงสานักงานฯ (สานักการพิมพ์ เอกมัย) ได้แก่ ชุมชนเกาะกลาง เขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร

3. ชุมชนในพื้นภาคกลาง 8 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนกระแชง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, วิสาหกิจ ชุมชนท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตร บ้านมหาสอน จังหวัดลพบุรี, ชุมชมบ้านถ้าเสือโฮมสเตย์ จังหวัดเพชรบุรี, ชุมชนบ้านต้นตาล จังหวัดสระบุรี, ชุมชนบ้านบางพลับ จังหวัดสมุทรสงคราม, ชุมชนบ้านดอนโตนด จังหวัดสิงห์บุรี, ชุมชนบ้านปากน้า จังหวัดอ่างทอง และชุมชนบ้านดินมดแดงลพบุรี จังหวัดลพบุรี

สาหรับขั้นตอนการดาเนินงาน เริ่มจากการส่งทีมผู้เชี่ยวชาญลงไปในพื้นที่ทางานร่วมกับทั้ง 10 ชุมชน ในการจัดทาแผนพัฒนาชุมชน และดาเนินการตามแผนที่วางไว้ เช่น จัดทาโลโก้รวมถึงสโลแกนของชุมชนจัดทา ป้ายบอกทาง จัดทาป้ายบอกเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชน จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวชุมชน พัฒนา ทักษะการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการบนแพลตฟอร์มออนไลน์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ของสินค้าชุมชน รวมถึงการพัฒนาทักษะสมาชิกในชุมชนให้สามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ได้ด้วย ตนเองมีการนาเสนอความคืบหน้าของการดาเนินการอย่างต่อเนื่องผ่านfacebookFanpageสลํากสรรค์สร้ําง เพื่อชุมชน ก่อนจะนาเรื่องราวการพัฒนาชุมชนของทั้ง 10 ชุมชน มาผลิตเป็นรายการโทรทัศน์ชื่อ รํายกํารสลําก สรรค์สร้ํางเพื่อชุมชน และเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องอมรินทร์ทีวี ช่อง 34 เริ่มออกอากาศตอน แรกต้นเดือนมกราคม 2564

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *