กรมโรงงานอุตสาหกรรม ผนึก อินฟอร์มาฯ ดัน BCG โมเดลยกระดับผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรม 4.0

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เดินหน้าขับเคลื่อน BCG โมเดลจับมือ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จัดงานสัมมนาเสริมความรู้ผู้ประกอบการและนิทรรศการการให้ความรู้ และ เผยแพร่กฎระเบียบ การให้คำปรึกษาต่างๆ ในงาน Boilex Asia และ Pumps and Valves Asia 2020 ที่จะจัดขึ้นคู่ขนานไปกับงาน ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2020 (ASE2020) ปีนี้กำหนดหัวข้อสัมมนา “อนาคตอุตสาหกรรมไทยก้าวไกลสู่ BCG” พัฒนาเศรษฐกิจอย่างเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรอ. มีวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งเป้าในการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมภายในปี2565 เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมก้าวไปสู่ความสำเร็จ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญด้านการอนุรักษ์พลังงาน และใช้วัสดุในการผลิตอย่างคุ้มค่า (ZERO WASTE) และก้าวทันเทคโนโลยีจากทุกภาคส่วนที่พร้อมผนึกกำลังตามแนวทางประชารัฐ

ทั้งนี้  จากพันธกิจดังกล่าว กรอ. ได้ดำเนินการสนับสนุนการจัดงาน Boilex Asia และ Pumps and Valves Asia 2020  ร่วมกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยจะมีการสัมมนา ภายใต้แนวคิด (MAIN THEME) คือ “อนาคตอุตสาหกรรมไทยก้าวไกลสู่ BCG” ด้วยหลักการ BCG โมเดล (Bio-Circular-Green Model) ซึ่งจะแบ่งการจัดงานออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วยภาคการจัดแสดงนิทรรศการ แสดงผลสำเร็จตามภารกิจของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนนโยบายสำคัญ ๆ ของกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีต่อภาคการผลิต ด้วยหลักการ BCG โมเดล เพื่อนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงพัฒนาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบดิจิทัลเพื่อรองรับการบริการของประชาชนและภาคอุตสาหกรรม บริการรับคำขอประกอบกิจการโรงงานผ่านระบบดิจิทัล    บริการใบอนุญาต ใบรับรองแบบดิจิทัล รายงานผลปฎิบัติการตามกฎหมาย (Self-Declaration) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (Clean Technology) อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Technology) เป็นต้น  การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ร่วมกับยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานความร้อนของหม้อน้ำ โดยปรับปรุงระบบตรวจสอบความปลอดภัย ตลอดจนการรายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัยการใช้งานหม้อน้ำ ด้วยการกรอกข้อมูล โดยวิศวกรตรวจทดสอบหม้อน้ำ ผ่านทางเว็บไซต์หรือ Application โดยสามารถจะขยายผลกับหม้อน้ำในโรงงานผู้ผลิตในกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย SMEs ทั่วประเทศที่มีจำนวนกว่า 10,000 เครื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพของพลังงานและความปลอดภัย เพื่อเพิ่มผลผลิต โดยการใช้ Smart Monitoring Refrigeration และระบบ Safety Application หรือระบบการตรวจประเมินด้านความปลอดภัยโรงงานอุตสาหกรรมด้วยตนเอง ผ่านเครื่องมือที่มีชื่อว่า “S-Checklist” ที่ใช้งานได้ทั้งบนเว็บไซต์ และบน Smart Phone ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ซึ่งสามารถจะขยายผลการส่งเสริมด้านความปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการกว่า 70,000 โรงงาน เป็นต้น

           นอกจากนี้ ยังมีไฮไลท์ ที่กรมได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี สำหรับผู้ประกอบกิจการโรงงาน บุคลากรในหน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจทั่วไป คืองานสัมมนาวิชาการด้านเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ภายใต้คอนเซ็ปท์ “อนาคตอุตสาหกรรมไทย…ก้าวไกลสู่ BCG” ซึ่งจะมีหัวข้อสัมมนาแยกย่อยตามความสนใจถึง 15  เรื่อง เพื่อการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ผู้ผลิตรุ่นใหม่ “SMART FACTORY ในยุคอุตสาหกรรม 4.0” รวมถึงจัดให้มีหัวข้อสัมมนาย่อยในเรื่องมาตรการความปลอดภัยในการประกอบกิจการอุตสาหกรรมให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ COVID-19 และมาตรการเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจสำหรับภาคอุตสาหกรรม (เชิงปฏิบัติการ) เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการสามารถนำไปปฏิบัติได้ ประกอบด้วยสัมมนาย่อย ๆ อาทิ ระบบดิจิทัลเพื่อประชาชนของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  และข้อกฎหมาย-พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมอย่างครบมิติ

นายประกอบ กล่าวทิ้งท้ายว่า แนวคิด BCG โมเดลนี้ มีเป้าหมาย เพื่อนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงพัฒนาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่า ประกอบกับภารกิจของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ต้องส่งเสริม สนับสนุนและเพิ่มองค์ความรู้ด้านเครื่องจักร การผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย วัตถุอันตราย พลังงานและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ B-Bio Economy หรือเศรษฐกิจชีวภาพ C-Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน และ G-Green Economy หรือเศรษฐกิจสีเขียว”

           ด้านนายสรรชาย นุ่มบุญนำ รองกรรมการผู้จัดการ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ กล่าวถึงรูปแบบการจัดงานในปีนี้ว่า “การจัดงานในปีนี้มีความท้าทายอย่างมาก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ทำให้ผู้จัดงานส่วนใหญ่ที่เป็นชาวต่างชาติเกิดความไม่คล่องตัว แต่ทางเราก็ได้ตกผลึกในการจัดการดังกล่าวด้วยการจัดงานรูปแบบใหม่ ซึ่งอาจเป็นเทรนด์ใหม่ของการจัดนิทรรศการและสัมมนาในไทยด้วยรูปแบบ ไฮบริด เอ็กซิบิชั่น” (Hybrid Exhibition) หรือ การจัดแสดงแบบครบองค์รวม” สิ่งสำคัญทีมงานตระหนัก คือ การรักษามาตรการเฝ้าระวังและติดตามการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดอาทิ การลงทะเบียนเข้างานในรูปแบบออนไลน์ จึงมีความมั่นใจได้ว่าการจัดงานตลอด 4 วันจะมีความปลอดภัยในทุก ตร.ม” นายสรรชาย กล่าวย้ำด้วยน้ำเสียงที่มั่นใจ ขอเชิญชวนกลุ่มผู้ประกอบการในภาคการผลิตกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ทุกแขนง รวมถึงประชาชนโดยทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมของกรมโรงงานที่จัดขึ้นภายในงาน Boilex Asia และ Pumps and Valves Asia 2020 ที่จะจัดขึ้นคู่ขนานไปกับงาน ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2020 (ASE2020) ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายนนี้ ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *