มวล. ร่วมกระทรวงอว. สภาอุตฯและสวทช.เปิดตัวศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกระทรวงอว. สภาอุตฯ สวทช. และภาคีเครือข่าย เปิดตัวศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม เร่งถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่ภาคอุตสาหกรรม สร้างนวัตกรรมการผลิตผ่านโปรแกรมสนับสนุนจากภาครัฐ

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีม.วลัยลักษณ์ (มวล.) กล่าวในพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม ซึ่งอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มวล. จัดขึ้น เมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้อง Innovation Gallery อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม ว่า ตามที่รัฐบาลและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กระทรวงอว.) มีนโยบายให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งวิจัยเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมทางด้านอุตสาหกรรม นำงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติ และใช้งานจริง มวล.จึงได้ดำเนินการตรวจสอบงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี เพื่อนำผลงานวิจัยมาสร้างนวัตกรรมนำไปสู่การผลิต โดยขณะนี้ได้เตรียมการจัดตั้งบริษัทวลัยลักษณ์ ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคส่วนต่างๆในจ.นครศรีธรรมราช สร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและชุมชน เพื่อให้เกษตรกรมีส่วนร่วมและนำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดง โดยมหาวิทยาลัยจะช่วยส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรให้มากขึ้น โดยตั้งเป้าว่าปี 2564 เป็นต้นไป

“มหาวิทยาลัยจะทุ่มเทกับการนำองค์ความรู้ด้านการวิจัยไปสู่การผลิตให้มากขึ้น ซึ่งศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรมนี้จะนำไปสู่ความร่วมมือที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว ไปถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการ ทำให้สังคม ชุมชน มีโอกาสทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงหรือกระบวนการผลิตใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในระดับภูมิภาคหรือประเทศ”อธิการบดีม.วลัยลักษณ์ กล่าว

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุรักษ์ ถุงทอง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มวล. กล่าวถึงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรมในครั้งนี้ว่า เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวเร่งในการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยสู่ภาคอุตสาหกรรม ผ่านโปรแกรมสนับสนุนต่างๆ จากภาครัฐ ประกอบด้วย 1. โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) 2.โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC) 3. โครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (CO-RESEARCH) 4.โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (TM) 5. โครงการวิจัยรัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ (CR) และ 6.โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก (CMR) โดยผลการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรมที่ผ่านมา ได้ส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่มีมูลค่าสูง เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ลดของเสียจากโรงงานและชุมชน และสามารถกระตุ้นความตื่นตัวของภาคอุตสาหกรรมในการนำเทคโนโลยีไปใช้เพื่อพัฒนาการผลิต รวมทั้งสามารถ สร้างแรงจูงใจแก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยในการทำงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *