บัณฑิตพยาบาล ม.วลัยลักษณ์ สอบใบประกอบวิชาชีพผ่าน 95.71 %

บัณฑิตสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) รุ่นที่ 19 สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์รอบแรก ในปี 2563 ผ่านร้อยละ 95.71

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จเรประพาฬ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เปิดเผยถึงผลการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ซึ่งจัดโดยสภาการพยาบาล ว่า มีบัณฑิตจากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มวล. เข้าสอบ จำนวน 70 คน ผลปรากฏว่า บัณฑิตพยาบาล มวล. สามารถสอบผ่านจำนวน 67 คน คิดเป็น 95.71% ทั้งนี้ตนขอชื่นชมในความมุ่งมั่น ตั้งใจของบัณฑิตทุกคน และขอขอบคุณคณาจารย์ที่ทุ่มเทกำลังความสามารถในการถ่ายทอดวิชาความรู้ หล่อหลอมความเป็นวิชาชีพ ให้คำแนะนำปรึกษาและดูแลอย่างอบอุ่นใกล้ชิด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร กล่าวถึงปัจจัยสำคัญที่ทำให้สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มวล.ประสบความสำเร็จในครั้งนี้ว่า เป็นผลสืบเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยได้นำกรอบมาตรฐานเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ UKPSF (The UK Professional Standards Framework) มาใช้สำหรับการเรียนการสอน อีกทั้งทางสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ได้ปรับระบบการเรียนการสอนโดยนำ Clinical Reasoning มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนานักศึกษา ให้มีทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ พร้อมใช้ความรู้ทางด้านพยาธิสรีรวิทยาอย่างเข้มข้นไปประกอบการคิด วิเคราะห์ ในการปฏิบัติงานทางการพยาบาลเพื่อเข้าสู่การเป็น Smart Nurse คือเป็นพยาบาลที่เก่ง ใจดี และสามารถพึ่งพาได้

“ปัจจุบันสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มีความโดดเด่นในการพัฒนานักศึกษาให้รอบรู้และมีทักษะการดูแลช่วยเหลือผู้ใช้บริการทั้งในโรงพยาบาล และในชุมชน เน้นการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาสุขภาวะชุมชนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน ซึ่งในปัจจุบันสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการเป็นศูนย์สนับสนุนวิชาการและการวิจัยในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ดูแลและทำวิจัยร่วมกับ 9 จังหวัดในเขตพื้นที่ภาคใต้ เพราะฉะนั้นนักศึกษาจะได้เรียนรู้และร่วมพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถทำงานเพื่อดำรงชีพตนเองและช่วยเหลือสังคมอย่างมืออาชีพและมีความสุข” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร กล่าว

สำหรับการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพดังกล่าวประกอบด้วยการสอบ 8 รายวิชาหลักคือ 1) รายวิชาการผดุงครรภ์ 2) รายวิชาการพยาบาลมารดาและทารก 3) การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 4) การพยาบาลผู้ใหญ่ 5) การพยาบาลผู้สูงอายุ 6) การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ 7) การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น 8) กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *