CIBA พร้อมเปิดสอนในชั้นเรียนคุมเข้มมาตรการตาม สธ. ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

CIBA พร้อมเปิดสอนในชั้นเรียน คุมเข้มมาตรการตาม สธ.ดูแลนักศึกษา  ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 กำหนดชั้นเรียนละไม่เกิน 30 คน เว้นระยะห่างทางสังคม ใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ลดปริมาณคนเข้ามาในมหาวิทยาลัย และกระจายชั่วโมง นักศึกษา ชี้เปิดเทอมนี้เด็กสมัครเรียนเพิ่มขึ้น คาดปัจจัยหลักนักศึกษาเชื่อมั่นความเป็นแบรนด์ มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างผู้ประกอบการยุคดิจิทัล

ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยCIBA ได้มีการเตรียมความพร้อมในการเปิดมหาวิทยาลัยตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ให้แนวทาง รวมถึงเตรียมเปิดภาคเรียนในวันที่ 27 ก.ค. 2563 นี้ เพื่อเป็นการดูแลความปลอดภัย และป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งทุกการดำเนินการของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย CIBA จะเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อย่างเคร่งครัด เพราะการดูแลสุขอนามัยของนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเป็นแนวปฏิบัติในรูปแบบ New Normal ควบคู่กับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

“ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดโควิด-19มหาวิทยาลัยได้มีการวางมาตรการอย่างเข้มข้นมาตั้งแต่ต้น โดยปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมตามมาตรการของภาครัฐ ดังนั้น ตั้งแต่เริ่มการแพร่ระบาดจนถึงขณะนี้ มหาวิทยาลัยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในบริเวณของมหาวิทยาลัยและโดยรอบได้เป็นอย่างดี แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะมีนักศึกษาจีนจำนวนมากแต่ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19  ขณะเดียวกัน มธบ.เป็นมหาวิทยาลัยสร้างผู้ประกอบการยุคดิจิทัล เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ มีพื้นที่ให้นักศึกษาได้ลองคิดค้นนวัตกรรม สร้างสินค้าและผลิตภัณฑ์ เป็นผู้ประกอบการตั้งแต่เรียน ในการเปิดการเรียนการสอน จึงมุ่งให้นักศึกษามาเรียนในชั้นเรียนเป็นหลัก และมีมาตรการในการควบคุมการเข้าชั้นเรียนให้เป็นไปตามแนวทางของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” คณบดีวิทยาลัยCIBA กล่าว

ทั้งนี้ วิทยาลัย CIBA ได้กำหนดมาตรการดูแลนักศึกษา เน้นความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยจะมีการจำกัดจำนวนผู้เรียนในแต่ละชั้นเรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม ลดปริมาณคนเข้ามาในมหาวิทยาลัย กระจายชั่วโมงเรียนออก สลับห้อง รวมถึงก่อนเข้าห้องเรียน มหาวิทยาลัย หรือตามตึกเรียนต่างๆ นักศึกษา บุคลากรต้องเช็คอินตามแพลตฟอร์มของไทยชนะ เพื่อดูว่านักศึกษาแต่ละคนอยู่ในมหาวิทยาลัย ใช้บริการตึกไหนจำนวนเท่าใด อีกทั้งจะมีการทำความสะอาดดูแลสุขอนามัยตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนดทั้งหมด

คณบดีวิทยาลัยCIBA กล่าวต่อว่าทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยจะมีการจัดแบ่งสัดส่วนต่าง ๆ เพื่อดำเนินการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล กระจายนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทั้งหมด รวมถึงการใช้จ่ายในมหาวิทยาลัยจะเน้นจ่ายผ่านอินเทอร์เน็ต โมบายแบงค์กิ้งมากขึ้น เพื่อลดการสัมผัส การจัดเวลาเปิดปิดแอร์  มีการขยับขยายพื้นที่ ฉะนั้น ต่อให้มีการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเป็นหลัก และอนุญาตให้คนนอกเข้ามาได้ แต่ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้อย่างเคร่งครัด

“จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ถือว่าเป็นโอกาสของวิทยาลัยCIBA ที่นอกจากจะทำให้เด็กเชื่อมั่นในเรื่องของการเรียนการสอนที่เน้นเรื่องคุณภาพ เน้นสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ มีความเชี่ยวชาญใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้ผนวกกับรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการปฎิบัติ การฝึกฝนเป็นผู้ประกอบการจริงๆ มีพื้นที่ให้เด็กได้ลองผลิต ออกแบบสินค้า ผลิตภัณฑ์ของตนเอง มีเครือข่ายผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในอาชีพจริงแล้ว เรื่องความปลอดภัยควบคุมมาตรการต่างๆในเรื่องโควิด-19 จนทำให้ไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อ ยิ่งทำให้เด็กมีความมั่นใจการดูแลสุขอนามัยของนักศึกษาบุคลากรเป็นอย่างดี จนทำให้ตอนนี้ยอดนักศึกษาที่มาเรียนวิทยาลัยCIBA เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา” ผศ.ดร.ศิริเดช กล่าว

ผศ.ดร.ศิริเดช กล่าวในตอนท้ายว่า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ยืนหนึ่งเรื่องธุรกิจ ดังนั้น การเรียนการสอนจึงตอกย้ำแบรนด์ วิทยาลัยCIBA ของมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการสร้างผู้ประกอบการยุคดิจิทัล ทำงานได้จริง พร้อมการเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ เพื่อได้มีโอกาส Upskill และ/หรือ Reskill ให้แก่คนทำงาน โดยนำศาสตร์ของทุกสาขาวิชาเชื่อมโยงกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่เรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย จึงอยากฝากนักศึกษาทุกคน ทั้งนักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาใหม่ ในยุคโควิด-19 อาจมีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อความปลอดภัย และความห่วงใยต่อนักศึกษา จึงอยากให้นักศึกษาทุกคนให้ความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น เจ้าหน้าที่ทำการวัดไข้ สแกนแพลตฟอร์มไทยชนะก่อนเข้าชั้นเรียน เข้าตึกเรียนต่างๆ สวมใส่หน้ากากอนามัย/ผ้า ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างระหว่างสังคม และขอให้เชื่อมั่นการเรียนการสอนที่เน้นเรื่องการลงมือทำผสมผสานกับความรู้ตามศาสตร์ ทฤษฎี ให้นักศึกษาได้ใช้ทฤษฎี เรียนรู้ได้จริง ปฏิบัติได้จริง เรียนรู้มีมุมมองของความเป็นผู้ประกอบการ

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *