วช. จัด Consortium “การแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ของประเทศไทย”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดำเนินการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบเป้าหมายตามแพลตฟอร์มที่ ๒ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม โปรแกรมที่ ๗ โจทย์ท้าทาย ด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและการเกษตร แผนงานที่สำคัญ (Flagship Project) กลุ่มเรื่อง PM2.5 เพื่อจัดการกับปัญหา ท้าทายเร่งด่วนสำคัญของประเทศในเรื่องคุณภาพอากาศและฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ สุขภาพของประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศ โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ คือ จำนวนวันที่มีปริมาณ PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน (๕๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ลดลง

ศ. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ วช. จัด Consortium “การแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ของประเทศไทย” เพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ร่วมกับคณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการ โดย ศ. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวเปิด ดร.วิจารย์ สิมาฉายา เป็นประธานการประชุม และ ศ. ดร.สนิท อักษรแก้ว เป็นที่ปรึกษา ในการร่วมกันพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา PM2.5 ของประเทศอย่างเป็นระบบ

พร้อมทั้งแนวทางขับเคลื่อนงานวิจัยสู่หน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ อาทิ กรมควบคุมมลพิษ กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ กรมวิชาการเกษตร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมอุตุนิยมวิทยา กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กอ.รมน. และกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
ผลจากการประชุมได้ข้อสรุปโจทย์วิจัยโดยมุ่งเน้น การศึกษาเชิงลึกด้านสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมของคน/ชุมขนในพื้นที่เผาที่สาเหตุของ PM2.5 การคาดการณ์การเกิดภาวะ Inversion ที่มีผลต่อการกระจายตัวของฝุ่น PM2.5 การศึกษาแหล่งกำเนิดฝุ่น PM2.5 แบบทุติยภูมิจากปฏิกิริยาเคมีในบรรยากาศ การสร้างความรับรู้ความเข้าใจผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้แต่ไม่ตระหนก รวมทั้งแนวทางการฟื้นฟูป่าดิบชื้น เป็นต้น

 ศ. ดร.สนิท อักษรแก้ว 
ดร.วิจารย์ สิมาฉายา

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *