ม.วลัยลักษณ์รับโควตา 14 จังหวัดภาคใต้+ประจวบคีรีขันธ์ 2,251 ที่นั่ง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษา TCAS รอบ 2 โควตาพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต http://entry.wu.ac.th จำนวน 2,251 คน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในระบบ TCAS รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ร่วมกับแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือคะแนนสอบจากส่วนกลาง (O-NET,GAT/PAT,9วิชาสามัญ) เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกเข้าศึกษา โดยรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และหลักสูตรนานาชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มสำนักวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ รับจำนวน 20 คน สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์(อนามัยสิ่งแวดล้อม,อาชีวอนามัยและความปลอดภัย,สาธารณสุขชุมชน) 100 คน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ 60 คน กายภาพบำบัด 60 คน เทคนิคการแพทย์(Bilingual) 20 คน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 70 คน สำนักวิชาแพทยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 40 คน

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ รับ 100 คน วิทยาศาสตร์ทางทะเล 20 คน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิศวกรรมโยธา 50 คน วิศวกรรมไฟฟ้า 50 คน วิศวกรรมเคมี 30 คน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ 50 คน วิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ 25 คน สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ 20 คน หลักสูตรนิเทศศาสตร์ดิจิทัล 50 คน เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 25 คน ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ 30 คน เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม 20 คน วิศวกรรมซอฟแวร์ 25 คน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม 30 คน วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม 40 คน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ หลักสูตรสถาปัตยกรรม รับ 50 คน การออกแบบภายใน 20 คน

กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ หลักสูตรบัญชี รับ 120 คน เศรษฐศาสตร์ 40 คน อุตสาหกรรมการบริการ 150 คน บริหารธุรกิจ(การเงิน) 25 คน บริหารธุรกิจ(การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์) 40 คน บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) 50 คน ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ 60 คน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 80 คน ภาษาอังกฤษ(นานาชาติ) 30 คน ภาษาไทย 50 คน ภาษาจีน 110 คน อาเซียนศึกษา 80 คน สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตร์ 50 คน นิติศาสตร์ 80 คน รัฐประศาสนศาสตร์ 75 คน

กลุ่มหลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรนิติศาสตร์(นานาชาติ) 40 คน การวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน(นานาชาติ) 40 คน นวัตกรรมดิจิทัล(นานาชาติ) 40 คน การจัดการบริการและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับสากล(นานาชาติ) 40 คน วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต(นานาชาติ) 16 คน วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ทันตแพทยศาสตร์(นานาชาติ) 30 คน

ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดพร้อมทั้งกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ http://entry.wu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 23 มีนาคม 2563 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการการศึกษา ม.วลัยลักษณ์ โทร.0 7567 3101–5 / 086 7486995

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *