สมัชชาสุขภาพ เดินหน้าขยายผลสร้างสุขภาวะระดับภูมิภาค ดึงหน่วยงานต่างๆ ร่วมบูรณาการ ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 12 จัดเวทีเสวนา “บทบาทท้องถิ่นกับการสร้างสุขภาวะระดับจังหวัด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับจังหวัด ร่วมกับภาคียุทธศาสตร์ระดับจังหวัด ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  

​ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงที่มาของการจัดเวทีเสวนาว่า “ประเทศไทยมีการพัฒนาและปฏิรูประบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมาตามลำดับ  ผสมผสานเรื่องสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีการขยายความร่วมมือกับกระทรวงต่าง ๆ ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น ระบบสุขภาพได้ขยายความกว้างออกไปกว่าพรมแดนระบบสาธารณสุขเดิม มีภาคส่วนต่าง ๆ  เข้ามาเป็นผู้เล่นร่วมจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม และภาคส่วนอื่นๆ ไปในทิศทาง “ สุขภาพโดยคนทั้งมวล เพื่อคนทั้งมวล” (All for Health for Health for All)  ในด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่มีความพยายามในการสร้างการบูรณาการในระดับจังหวัด โดยใช้เครื่องมือพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมที่รู้จักกันในนาม “สมัชชาสุขภาพจังหวัด” เป็นกระบวนการที่เปิดพื้นที่เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามาบูรณาการเป้าหมาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีพื้นที่เป็นฐานและประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา 

นพ.สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

  ในส่วนของการเสวนาในครั้งนี้ได้เน้นย้ำว่าจังหวัดคือยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เพราะเน้นจุดเชื่อมต่อระหว่างความต้องการของประชาชนกับส่วนกลาง โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการสร้างเสริมสุขภาวะเข้าร่วมหลายท่าน อาทิ  นพ.สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้นำเสนอในประเด็น  บทบาทภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข และความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการพัฒนาการส่งเสริมระบบสุขภาพในชุมชนท้องถิ่น และการพัฒนาคุณภาพชีวิต นายแพทย์ศราวุธ สันตินันตรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำพู กล่าวถึง  บทบาทขององค์การบริการส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูกับการสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับจังหวัด นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นำเสนอประเด็น บทบาทองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับงานการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัด สำหรับในส่วนของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้กล่าวถึงเรื่อง บทบาทองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับงานการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัด 

  นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้กล่าวถึงนโยบายการกระจายอำนาจเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะระดับท้องถิ่นว่า เพื่อเป็นการสร้างความแข็งแกร่งในการบูรณาการ การเสริมสร้างสุขภาวะสู่ประชาชน โดยมีกรอบการทำงานเดียวกัน และแต่ละท้องถิ่น มีปัญหาที่แตกต่างกัน ซึ่งในแต่ละท้องถิ่น จะเข้าใจถึงปัญหา ได้มากกว่าและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด ในส่วนตรงนี้คณะรัฐบาล ได้เห็นด้วยอย่างเต็มที่ ในนโยบายการกระจายอำนาจ สูตรท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะและพร้อมจะส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งต่อไปในอนาคต

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น