วช. ร่วมกับเครือข่ายวิจัยภูมิภาคขับเคลื่อนมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

สำนักงานการวิจัยแห่FBงชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ภาคใต้ (มหาวิทยาลัยหาดใหญ่) ภาคกลาง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ภายใต้กรอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายวิจัยภูมิภาคด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2562 ได้ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการด้านมาตราฐานการวิจัยและมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นเวทีในการแลกแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ระหว่างหน่วยงานในภูมิภาค ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักในการยกระดับความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติในหน่วยให้มากขึ้น โดยที่ที่ผ่านมามีผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานด้านความปลอดภัยเป็นจำนวนมาก

สำหรับในปี 2562 วช. ได้มุ่งเน้นให้มีการดำเนินการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการขับเคลื่อนมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตามกลไกการพัฒนาด้านมาตรฐานความปลอดภัย จึงได้กำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ใน 3 ระดับ ได้แก่ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค (network) มหาวิทยาลัยแม่ข่าย (node) และลูกข่าย (sub – node)
เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงาน ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่ข่ายและลูกข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการในภูมิภาค ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านมาตรฐานการวิจัยของภูมิภาค ตลอดจนติดตามการดำเนินงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ และกำกับดูแลกลไกการดำเนินงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการภายในภูมิภาค
การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์

คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความสำคัญของมาตรฐานการวิจัย” พร้อมมอบรางวัลห้องปฏิบัติการดีเด่นรางวัลโปรเตอร์ดีเยี่ยม, รองศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เกตุวัลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เกียรติบรรยายเรื่อง “แนวทางการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการปลอดภัย เพื่อการยอมรับร่วม (peer evaluation)” และการนำเสนอโปสเตอร์ รวมถึงกิจกรรมพิเศษ “show & share แนวปฏิบัติที่ดี (best practice)”

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น