นักเรียนเด็กไทยแห่เข้าชมงาน OCSC EXPO 2019

นักเรียนเด็กไทยแห่เข้าชมงาน OCSC EXPO 2019 เน้นการเลือกสถาบันในการเรียนให้ “ถูกจริต”

จบลงอย่างสวยงามกับงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 16 (OCSC International Education Expo 2019) ภายใต้แนวคิด “HAPPY STUDYING ABROAD” ประสบการณ์ดี ๆ ไม่ได้มีแค่ในห้องเรียนงานนี้จัดขึ้นเพื่อช่วยให้นักเรียนหรือผู้ปกครองได้เห็นภาพครบทุกมุมในการไปเรียนต่อต่างประเทศ และเพื่อมีส่วนช่วยในการตัดสินใจครั้งสำคัญ ในปีนี้ได้รวมสถาบันการศึกษา ถึง 341 สถาบัน จาก 23 ประเทศทั่วโลก ให้กับน้องๆ ที่เป็นทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไปที่มีเป้าหมายเดียวกันคือ การไปเรียนต่อในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาตนเอง รวมถึงนำกลับมาพัฒนาประเทศ 

มล.พัชรภากร เทวกุล (ท่านเลขาธิการ ก.พ)

สำนักงาน ก.พ. ได้จัดงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จนมาถึงครั้งนี้ ซึ่งเป็นครั้งที่ ๑๖ ก็ด้วยภายใต้ข้อแนะนำและการสนับสนุนของท่านรองนายกรัฐมนตรี ท่านวิษณุ เครืองาม งาม ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาที่อยากเห็น

สำนักงาน ก.พ. ได้จัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ถือเป็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจในการดูแลจัดการศึกษาในต่างประเทศของนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง นักเรียนทุนรัฐบาล และบุคลากรภาครัฐ ของสำนักงาน ก.พ. ทั้งนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร และเข้าถึงแหล่งทุนของสถาบันการศึกษาชั้นนำจากต่างประเทศ ที่เป็นเครือข่ายการทำงานกับสำนักงาน ก.พ. และจะสามารถให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องของการเตรียมตัวไปศึกษาต่อในประเทศต่าง ๆ ได้โดยตรง 

นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ (ท่านรองเลขาธิการ ก.พ)
ดร.ชุติมา หาญเผชิญ (ท่านรองเลขาธิการ ก.พ)

การจัดงาน OCSC Expo นี้เป็นช่องทางสำคัญที่สำนักงาน ก.พ.  จะได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ทุนการศึกษา และความรู้ต่าง ๆ ที่จำเป็นในการศึกษาต่อต่างประเทศ ที่สำนักงาน ก.พ. ได้รวบรวมไว้ เน้นให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากการเข้าร่วมงานนี้

มีกิจกรรมที่เตรียมไว้สำหรับผู้เข้าร่วมงาน ทั้งในเรื่องการให้คำแนะนำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการศึกษาต่อต่างประเทศ และรับสมัครทุน จำนวนกว่า 500 ทุน ให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไปได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้แทนสถาบันการศึกษาชั้นนำจากทั่วโลกกว่า ๓๔๑ สถาบัน จาก ๒๓ ประเทศ ได้โดยตรง นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ยังได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุนเป็นอย่างดี. จากสถานเอกอัครราชทูต กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานแหล่งทุน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก มาร่วมจัดบริการให้ข้อมูลข่าวสารและคำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ การสมัครเข้ารับทุนรัฐบาล การวางแผนการศึกษาและเตรียมความพร้อมสู่อาชีพการทำงาน คำแนะนำด้านค่าใช้จ่าย การบริการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศกับอดีตอัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายการศึกษา และอดีตนักเรียนทุนรัฐบาล การสมัครทุนรัฐบาล และทุนรัฐบาลของแหล่งทุนต่าง ๆ การทดลองสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป การจำลองการสัมภาษณ์การเข้ารับราชการ และการสมัครรับทุนของรัฐบาล ในลักษณะ One-Stop-Service ด้วย นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่จัดให้มี การทดสอบความถนัดทางอาชีพ ตลอดจนการทดสอบวัดระดับความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ และวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ตนเองในการไปศึกษาต่อต่างประเทศ ให้แก่ผู้สนใจเข้าร่วมงานด้วย

โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ภายใต้ชื่อ “OCSC International Education Expo” งานดีๆที่จะมีทุกคำตอบ ทุกคำปรึกษา รวมถึงกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น