NIA ผนึกองค์กรชั้นนำทั้งไทยและต่างชาติ แถลงความร่วมมือยกระดับนวัตกรรมในงาน Innovation Thailand Expo 2019

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ องค์การมหาชน (NIA) ผนึกองค์กรชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ แถลงความร่วมมือส่งเสริมศักยภาพนวัตกรรม ครอบคลุมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านนวัตกรรม วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (AgriTech & FoodTech) และนวัตกรช่างชุมชน ภายในงาน Innovation Thailand Expo 2019 ที่สามย่านมิตรทาวน์

   ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เผยว่า “การลงนามความร่วมมือระหว่าง NIA และองค์กรจากหลากหลายภาคส่วน รวมทั้งองค์กรต่างชาติในครั้งนี้ จะเป็นการยกระดับศักยภาพนวัตกรรมของประเทศไทยในหลากหลายมิติ และเป็นการวางรากฐานประเทศสู่อนาคต โดยความร่วมมือ ประกอบด้วย

1. ความร่วมมือโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านนวัตกรรม ตลอดจน SMEs และ Startup ร่วมกับ ธนาคารพาณิชย์ภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า (EXIM Bank) ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อต่อยอดผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมให้สามารถขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสนับสนุนจะมีทั้งด้านการเงิน ความรู้ทางเทคนิคและนวัตกรรม คำปรึกษา และแหล่งเงินทุน เพื่อใช้ในการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

2. ความร่วมมือกับ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ในการสร้าง ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม เพื่อแสวงหาแนวทางในการนำนวัตกรรมไปแก้ไขปัญหาความยากจนของคนในชุมชนผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ เช่น โครงการสร้างเสริมนวัตกรช่างชุมชน ที่ทั้งสองหน่วยงานจะเข้าไปช่วยพัฒนาศักยภาพด้านการคิดค้นนวัตกรรม และสร้างเครือข่ายภาคีความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรช่างชุมชน ทั้งจากชุมชนท้องถิ่น ภาครัฐและภาคเอกชน ผ่านการจัดประกวดนวัตกรรมช่างชุมชน เพื่อกระตุ้นให้ “ช่างชุมชน” พัฒนาขีดความสามารถในการประดิษฐ์ของตนเองให้มากยิ่งขึ้น และสร้างกระแสทางสังคมให้ร่วมกันสนับสนุน การฝึกอบรมด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ที่ช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ ควบคู่ไปกับการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ

3. ความร่วมมือพัฒนา Agtech และ FoodTech Startup ร่วมกับ Stichting StartLife Holding (StartLife) ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อร่วมพัฒนาและยกระดับการค้า การจัดการและระบบนิเวศน์ของธุรกิจเทคโนโลยีเกษตรและอาหารสมัยใหม่ หรือ Agtech & FoodTech Startup โดยมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ Agtech & FoodTech Startup ระหว่าง 2 ประเทศ เพือให้เกิดการเจริญเติโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งการเข้าถึงตลาด การเชื่อมโยงในระดับโลก รวมถึงการสร้างประสลการณ์และกลยุทธ์ต่างๆ รวมถึงความร่วมมือในการใช้พื้นที่ระหว่าง 2 ประเทศ เพื่อดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ  จัดการประชุม และเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมทั้งหาแนวทางความร่วมมือในด้านต่างๆรวมทั้งด้านทรัพยากร เพื่อให้เกิดการยกระดับศักยภาพ Agtech & FoodTech Startup ร่วมกันระหว่าง 2 ประเทศ

4. ความร่วมมือพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) กับ Center for Creative Economy and Innovation (CCEI), Daegu สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อยกระดับ และความแข็งแกร่งของ Startup และนวัตกรรมร่วมกันเพื่อสร้างการเติบโตของภาคธุรกิจของทั้ง 2 ประเทศ และสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนา ทั้งในกลุ่มธุรกิจ Startup ภาคการศึกษาและวิจัยนวัตกรรม นักลงทุน และภาครัฐ ในการกำหนดทิศทางการพัฒนา Startup ร่วมกัน ตลอดจนการมุ่งพัฒนาให้ Daegu และเมืองที่มีศักยภาพทางด้าน Startup ในประเทศไทย กลายเป็นจุดเชื่อมต่อของการลงทุนในธุรกิจ Startup

    ซึ่งความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆรวมถึงองค์กรระดับนานาชาติที่เกิดขึ้น จะเป็นเหมือนการวางรากฐาน และสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยให้เป็น “ประเทศแห่งนวัตกรรม” (Innovation Nation) สอดรับกับโจทย์ใหญ่ของประเทศที่รัฐบาลได้ชูธงด้าน “นวัตกรรม” ไว้ในนโยบายเพื่อการพัฒนาและการปฏิรูปประเทศ นำไปสู่การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน” 

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *