สสว. แถลงความสําเร็จ ประกาศ 6 โมเดลต้นแบบ แก้ปัญหาความยากจนแม่ฮ่องสอน ยกระดับคุณภาพชีวิต

สสว. จับมือ ส่วนราชการในพื้นที่ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน แถลงผลสําเร็จโครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัด แม่ฮ่องสอน หลังประสบความสําเร็จในการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนเมืองสามหมอกให้ดีขึ้น ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง ผ่าน 6 โมเดลต้นแบบ รวม 7 กิจกรรม 10 กลุ่มวิสาหกิจ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมทั้งโครงการ ร่วม 30 ล้านบาท

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง กลุ่มภารกิจด้านรายได้ กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีปิดโครงการต้นแบบ การแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ว่า โครงการนี้ มีจุดเริ่มจากคราวที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาตรวจราชการ ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 และ ได้สั่งการให้มีการแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเน้นหน่วยงานภาครัฐบูรณาการความร่วมมือ เรื่องการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อความอยู่ดีมีสุขถ้วนหน้า รวมทั้งให้ช่วยส่งเสริมอาชีพหรือผลิตภัณฑ์ของชาวบ้าน โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเป้าหมายยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวแม่ฮ่องสอน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาล ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า โครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ เป็นโครงการที่รัฐบาลให้ความสําคัญและได้มอบหมายให้ สสว. เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารโครงการและสนับสนุนงบประมาณ โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการ บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งส่วนกลางและในพื้นที่ เพื่อดําเนินโครงการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุมทุกมิติทั้งใน ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่ได้ตั้งเอาไว้

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลบางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าว ว่า สสว. ในฐานะหน่วยงานที่รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรี จึงได้จัดทําโครงการต้นแบบในการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ เพื่อก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สร้างงานสร้างรายได้ที่มั่นคงผ่าน 6 โมเดลต้นแบบ 7 กิจกรรม 10 กลุ่มวิสาหกิจ
นายสุวรรณชัยกล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการนี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมอาชีพแล้ว สิ่งสำคัญคือ วิสาหกิจชุมชนยังได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าของตนเอง เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและพัฒนาสินค้าให้มีมาตรฐานตามหลักสากล พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าผ่าน ทางเว็บไซต์ทําให้สินค้าเป็นที่รู้จักมากขึ้น

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น