กรมบัญชีกลางมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2562 มุ่งขับเคลื่อนนโยบายรัฐ เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลางจัดงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 เพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ทุนหมุนเวียนที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในด้านต่างๆ ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของทุนหมุนเวียนในฐานะเป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวม ให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยภายหลังพิธีมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานมอบรางวัลว่า กรมบัญชีกลางเล็งเห็นว่าการดำเนินงานของทุนหมุนเวียนเป็นกลไกสำคัญที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข บนพื้นฐานความสมดุล และความพอประมาณอย่างมีเหตุผลตามหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” อันจะนำมาซึ่ง “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ของประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานของทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลางจึงจัดงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 12 แล้ว โดยจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ณ ห้องจูปิเตอร์ 4 – 7 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

การมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นในวันนี้ มีทุนหมุนเวียนที่ได้รับรางวัลประจำปี 2562 จำนวนทั้งสิ้น 15 รางวัล จาก 5 ประเภทรางวัล ดังนี้

1. รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น เป็นรางวัลสำหรับทุนหมุนเวียนที่มีผลการดำเนินงานโดยรวมดีเด่น สามารถดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายตามภารกิจ จำนวน 7 ทุน ได้แก่ 1) กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2) กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 3) กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 4) กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ 5) กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 6) กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน และ 7) เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม

2. รางวัลการพัฒนาดีเด่น เป็นรางวัลสำหรับทุนหมุนเวียนที่มีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานตามเป้าหมายหรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง แบ่งเป็น

– ประเภทดีเด่น จำนวน 2 ทุน ได้แก่ 1) เงินทุนหมุนเวียนโรงงานเภสัชกรรมทหาร และ 2) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ

– ประเภทชมเชย ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

3. รางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดีเด่น เป็นรางวัลสำหรับทุนหมุนเวียนที่มีการจัดการบริหารพัฒนา และปรับปรุงองค์กรที่ครอบคลุมตามกรอบการประเมินด้านที่ 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน จำนวน 3 ทุน ได้แก่ 1) กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2) กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 3) กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

4. รางวัลผู้บริหารทุนหมุนเวียนดีเด่น เป็นรางวัลที่ยกย่องผู้บริหารทุนหมุนเวียนที่มีผลงานผ่านการประเมินของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนในระดับดีขึ้นไป ซึ่งเป็นรางวัลที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 2 ทุน ได้แก่ 1) กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 2)กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน

5. รางวัลทุนหมุนเวียนเกียรติยศ เป็นรางวัลที่ยกย่องชมเชยให้กับทุนหมุนเวียนที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีผลการดำเนินงานในระดับดีเด่นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี จำนวน 1 ทุน ได้แก่ กองทุนสนับสนุนการวิจัย

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวในตอนท้ายว่า “การมอบรางวัลในครั้งนี้ มีส่วนช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนต่อการพัฒนาทุนหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ซึ่งจะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็ง และตอบสนองนโยบายในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาประเทศ สมดังเจตนารมณ์ที่ว่า “ทุนหมุนเวียน ขับเคลื่อนนโยบายรัฐ พัฒนาประเทศ”

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *