เพิ่มพูนความรู้ ประยุกต์ใช้ Software สู่ Digital Business  โครงการพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital for SMEs)

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัด “กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้วยระบบดิจิทัลบริหารจัดการธุรกิจ” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital for SMEs) เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในธุรกิจและการลดต้นทุนการผลิต  โดยการผลักดันให้ SMEs นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ โดยมีผู้ประกอบการทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทั้งภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการ เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 250 กิจการ ถือเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่แก่ผู้ประกอบการ SMEs ด้วยการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ อาทิ ระบบบริหารจัดการสต๊อคสินค้า ระบบบัญชี ระบบ POS ระบบ CRM และ ระบบ HR

นายวาที พีระวรานุพงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

29 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ : ในงานสัมมนาสรุปผลการดำเนินกิจกรรมนี้ นายวาที พีระวรานุพงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวถึงวัตถุประสงค์และความสำเร็จในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่า “กสอ. ได้ตระหนักถึงการสร้างศูนย์กลางการประกอบกิจการอย่างเป็นระบบของ SMEs โดยเฉพาะยุคสมัยที่เทคโนโลยีและระบบดิจิทัล จะเข้ามาเป็นบทบาทหลักสำคัญในการยกระดับการดำเนินธุรกิจ จากแนวคิดนี้ถือเป็นภารกิจหลักในการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการที่เป็นเลิศและมีความยั่งยืนสู่สากล”

จากการร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า SMEs ที่ได้นำระบบดิจิทัลบริหารจัดการธุรกิจมาประยุกต์ใช้ทั้งสิ้น 130 กิจการ และมีความพึงพอใจต่อกระบวนการคิดเป็นร้อยละ 90 จากการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ผลถึงศักยภาพทางธุรกิจและมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้ว พบว่า เกิดตัวอย่างธุรกิจ
ที่ประสบความสำเร็จ หรือ Success Case ถึง 30 กิจการ  ทั้งนี้ SMEs ที่ได้ใช้ระบบดิจิทัลนี้ มีการลดของเสียไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 9 ล้านบาท ลดต้นทุนการผลิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 คิดเป็นมูลค่า 20 ล้านบาท และเสริมสร้างมูลค่ายอดขายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 9 ถึง 95 กิจการ สำหรับการดำเนินโครงการส่งผลให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท”

ผู้ประกอบการกว่า 95% ยืนยัน ถึงประโยชน์ของโครงการว่า เป็นการยกระดับ SMEs ไทย ให้เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลกได้ อีกทั้งยังมีผลที่เกิดประโยชน์ต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย “ควรมีโครงการต่อในปีที่ 2 คือผลตอบรับจากเสียงส่วนใหญ่”

กสอ. เล็งเห็นประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชาติ มุ่งหวังที่จะขับเคลื่อนและเร่งผลักดันให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้กรอบแนวคิดของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

โดยภายในงานได้มีการจัดเสวนา เรื่อง “Success with Digital 4.0” โดยแบ่งเป็น 2 หัวข้อ
คือ ประเภทกลุ่มนวัตกรรม และ ประเภทกลุ่มการค้าขายและบริการ เสวนาโดยวิทยากร และ Success Case 6 ผู้ประกอบการ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าชาวเขา Piyasrila, บริษัท ทิพย์สมงาม จำกัด, บริษัท ไบโอเดอเนซ จำกัด, บริษัท เฟรช แอนด์ เฟรนลี่ฟาร์ม จำกัด, บริษัท กวางอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด และบริษัท ซิงโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *