BEDO จัดกิจกรรม “BIOGANG CHALLENGE 2019”

BEDO จัดกิจกรรม “BIOGANG CHALLENGE 2019” สนับสนุนเยาวชนจัดทำ แผนที่ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภายใต้หัวข้อ “เส้นทางท่องเที่ยว Bio Gang”
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 120,000 บาท
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO จัดกิจกรรม “ประกวดแผนที่ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้หัวข้อ “เส้นทางท่องเที่ยว Bio Gang” สำหรับนักเรียนและสถาบันการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเล็งเห็นถึงความสำคัญและเกิดความสนใจในการสำรวจข้อมูลทรัพยากรความหลากหลาย ทางชีวภาพและภูมิปัญญาของท้องถิ่น รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ พร้อมทำคลิบวีดีโอแนะนำแผนที่ชุมชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 120,000 บาท

นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ กล่าวว่า BEDO ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสำรวจ และรวบรวมข้อมูลทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดทำ Community Website เพื่อให้เกิดการจดบันทึกข้อมูลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตลอดระยะเวลา 10 ปี ได้ดำเนินกิจกรรมเครือข่ายสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ Bio Gang โดยเยาวชนที่เป็นสมาชิก Bio Gang จะร่วมปฏิบัติตามบัญญัติ 5 ประการ ซึ่งประกอบด้วย
1.ช่วยบันทึกข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน
2.ทำการค้นหาผู้รู้ในชุมชนและบันทึกภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้รู้นั้น
3.ชวนเพื่อนมาร่วมเป็นสมาชิก Bio Gang (Member get Member)
4.พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนต่างถิ่น 4 ภาค
5.นำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนสมาชิกกลับคืนสู่ชุมชนของตนเอง

“ในปีนี้ BEDO จึงได้จัดกิจกรรมโครงการ “ประกวดแผนที่ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้หัวข้อ “เส้นทางท่องเที่ยว Bio Gang” เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างสรรค์เชิงเศรษฐกิจและกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่ายชุมชน ก่อให้เกิดการสำรวจทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน และกระตุ้นจิตสำนึกเยาวชน ได้ตระหนักและให้ความสนใจถึงความสำคัญของทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน เกิดการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในเรื่องของทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน เพื่อการสืบสานและอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง”

โดยรูปแบบของกิจกรรมการประกวด Bio Map จะเป็นการประกวดการสร้างแผนที่ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา เพื่อจัดทำแผนที่แสดงเส้นทางท่องเที่ยวที่สมาชิกในกลุ่มร่วมกันกำหนดเส้นทาง เพื่อออกสำรวจและจัดทำแผนที่ โดยรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา รวมกลุ่มทีมละ 3 คน ในสถาบันการศึกษาเดียวกัน ทุกทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้การรับรอง 1 คน โดยสมาชิกภายในกลุ่มร่วมกันกำหนดเส้นทางท่องเที่ยว หรือพื้นที่สำรวจ อย่างชัดเจน โดยทำการสำรวจข้อมูล ได้แก่ 1.ข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ (พืช และสัตว์) 2.ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (ปราชญ์ / ผู้รู้) 3.ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มาจากทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่น 4. ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน จากนั้นบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสำรวจลงใน www.BioGang.net แล้วนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนที่ขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกวด โดยมุ่งเน้นที่ความเข้าใจในการนำเสนอแผนที่ในรูปแบบ VDO หรือ บอร์ดนิทรรศการ เพื่อแสดงให้เห็นถึงข้อมูลที่สำรวจ หรือขั้นตอนการทำงานของกลุ่ม และส่งผลงานมายัง BEDO เพื่อร่วมประกวดแข่งขัน โดยรางวัลชนะเลิศจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใบประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท” นอกเหนือจากรางวัลแล้ว ยังมีความภาคภูมิใจเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและสืบสานภูมิปัญญาให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น