“กองทุนพัฒนาไฟฟ้า” รณรงค์การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แคมเปญเด็กตื่นไฟ

“กองทุนพัฒนาไฟฟ้า”รณรงค์การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนโครงการ “สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของไฟฟ้าในยุคปัจจุบัน” ภายใต้แคมเปญเด็กตื่นไฟ จัดพิธีประกาศรางวัลผลิตสื่อสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้นและแอนนิเมชั่น-ประเภทคอนเทนท์และภาพประกอบ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท

นายกิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ สำนักงาน กกพ. ผู้สนับสนุนงบประมาณจัดโครงการ“สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของไฟฟ้าในยุคปัจจุบัน” ภายใต้แคมเปญ “เด็กตื่นไฟ”  สร้างสรรค์และบริหารโครงการโดยบริษัท เวิร์คลิงค์ ดา เอเจนซี่ จำกัด เปิดเผยว่า จากความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสวนทางกับกำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย

            ทางสำนักงาน กกพ. มองเห็นว่าพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างฟุ่มเฟือยไม่ประหยัดและไม่มีประสิทธิภาพ     จะส่งผลให้ในอนาคตของประเทศไทยประสบกับวิกฤตทางพลังงานไฟฟ้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ทำให้เห็นว่าควรร่วมมือกันในการให้ความรู้ด้านพลังงานที่ถูกต้อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถลดปริมาณความต้องการพลังงานไฟฟ้าได้ จึงมีแผนรณรงค์การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น โดยหนึ่งในหลายโครงการของสำนักงาน กกพ. คือ โครงการ “สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของไฟฟ้าในยุคปัจจุบัน” ภายใต้แคมเปญเด็กตื่นไฟ

            ทั้งนี้ คาดหวังว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการต้นแบบในการปลูกฝังให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปรู้จักวิธีประหยัดพลังงานไฟฟ้า รวมถึงใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งตลอดการจัดกิจกรรม ทางสำนักงาน กกพ. ได้ติดตามโครงการ และเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเห็นว่าได้รับผลตอบรับด้วยดีจากกลุ่มเยาวชน จากการไปเดินสายโรดโชว์กิจกรรมตามมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และจากจำนวนผลงานที่ส่งเข้าประกวด

            “วันนี้ผมเห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจของนิสิตแต่ละทีมที่ได้นำเสนอผลงานอย่างเต็มความสามารถ ผมเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ หากทุกคนมีความมุ่งมั่น ไม่ลดละความพยายาม ขอให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการตระหนักถึงคุณค่าของไฟฟ้า และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวคิดอันเป็นประโยชน์ที่นิสิตนำมาเสนอในเวทีนี้ จะสามารถต่อยอดไปสู่กระบวนการที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และสามารถนำหลักคิดที่สำคัญมาร่วมกันพัฒนาทางเลือกใหม่สำหรับการเดินทางในสังคมเมืองอันจะก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติตลอดไป” นายกิตติพงษ์ กล่าว

          นายคชภพ สงวนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวิร์คลิงค์ ดา เอเจนซี่ จำกัด ผู้สร้างสรรค์และบริหารโครงการ“เด็กตื่นไฟ” กล่าวว่า จุดเริ่มต้นโครงการ “เด็กตื่นไฟ” ได้เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม มาตั้งแต่เดือนตุลาคม2561 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 500คน ใน 75 ทีม และผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ได้เข้าร่วมกิจกรรม Excusive Brief ในหัวข้อ “ไฟฟ้าเรื่องใหญ่ใช้ให้เป็น”กับวิทยากรด้านไฟฟ้า         และผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาการประกวดที่เข้ามาให้แนวคิด และเทคนิคสำหรับการนำไปจัดทำผลงานส่งประกวด

            ทั้งนี้ ทางโครงการจึงเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมผลิตสื่อสร้างสรรค์ส่งประกวด    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถ และนำแนวความคิดเรื่องการตระหนักถึงคุณค่าของไฟฟ้าในยุคปัจจุบัน เพื่อมุ่งมั่นส่งเสริมความรู้และสร้างทัศนคติที่ดีเรื่องการใช้ไฟฟ้าและพลังงานอย่างรู้คุณค่า เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท

            ปัจจุบันทางคณะกรรมการได้คัดเลือกทีมที่ผ่านตามเกณฑ์การตัดสินจนเหลือ จำนวน 30 ทีม จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันที่ 24 มิถุนายน2562 นี้ โดยกิจกรรมการประกวดแบ่งออกเป็น 2  ประเภท ได้แก่ 1. ประเภทหนังสั้นและแอนนิเมชั่น  2.ประเภท คอนเทนท์และภาพประกอบ ซึ่งทั้ง 30 ทีม ได้นำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการการตัดสิน ผู้แทนจากสำนักงาน กกพ. ผู้แทนจากโครงการ และผู้แทนจากผู้สนับสนุนโครงการ เพื่อคัดเลือกโครงการนำไปสู่การใช้สื่อสร้างสรรค์จริงต่อไปในอนาคต

โดยรายชื่อผลการตัดสิน โครงการประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ประเภทหนังสั้นและแอนิเมชั่น มีดังนี้

รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า300,000 บาท
ชื่อทีม: เด็กตื่นสาย
 
รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า100,000 บาท
ชื่อทีม: อยู่ในปาร์ตี้ร้อนยังกับไฟเออร์
รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า70,000 บาท
ชื่อทีม: เต่ากลิ้งๆ
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล มูลค่า 25,000 บาท
ชื่อทีม: Ashira Production
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล มูลค่า 25,000 บาท ชื่อทีม: เพื่อนหญิงพลังหญิง

รายชื่อผลการตัดสินโครงการประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ประเภทคอนเทนต์และภาพประกอบ มีดังนี้

รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า150,000 บาท
ชื่อทีม: KMUTT UNIVERSE
รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า50,000 บาท
ชื่อทีม: Laser light
รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า35,000 บาท
ชื่อทีม: The last light
รางวัลชมเชย จำนวน 4 รางวัล มูลค่า 15,000 บาท
ชื่อทีม: 1HUNDRED%
รางวัลชมเชย จำนวน 4 รางวัล มูลค่า 15,000 บาท ชื่อทีม: พรรคนี้ขอเกาะกระแสหน่อยนะ
รางวัลชมเชย จำนวน 4 รางวัล มูลค่า 15,000 บาท ชื่อทีม: Marimekko
รางวัลชมเชย จำนวน 4 รางวัล มูลค่า 15,000 บาท ชื่อทีม: WE-HAVE-PASSION
 

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *