มทร.ธัญบุรี ส่งนักศึกษาฝึกงานที่ ‘จีน’ เสริมประสบการณ์ชีวิต ก่อนเข้าสู่การทำงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี ส่งนักศึกษาฝึกงาน เสริมประสบการณ์ชีวิต ก่อนเข้าสู่โลกการทำงานจริง ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผศ.ดร.ศิวกร อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เผยว่าทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ได้ส่งนักศึกษาฝึกงานในต่างประเทศที่  Liuzhou Railway Vocational Technical College : LRVTC สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 48 คน โดยกลุ่มแรกเป็นนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติในงาน On-the-job Training ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลเป็นระยะเวลากว่า 2 เดือน ส่วนอีกกลุ่มเป็นนักศึกษาในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ที่เน้นการเรียนและฝึกปฏิบัติทางวิศวกรรมระบบราง หลักสูตรต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 1 ปี ภายหลังจากเรียนที่ มทร.ธัญบุรีแล้วเสร็จ

ทั้ง 2 โครงการที่กล่าวนี้ ถือเป็นการเตรียมกำลังคนในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านวิศวกรรมระบบรางและวิศกรรมเครื่องกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการขนส่งทางราง และเห็นว่าที่ Liuzhou Railway Vocational Technical College มีความพร้อมหลายด้าน ทั้งทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยี อุปกรณ์ ห้องแล็ปที่มีความทันสมัย และสาธารณรัฐประชาชนจีนยังเป็นผู้นำอันดับต้น ๆของโลกโดยเฉพาะการขนส่งทางราง ที่สำคัญวัฒนธรรมความเป็นอยู่มีความใกล้เคียงกับคนไทย และค่าใช้จ่ายในการครองชีพไม่ต่างจากไทยมากนัก อีกทั้งสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในด้านการส่งเสริมความเป็นนานาชาติ

การที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ส่งนักศึกษาไปเสริมประสบการณ์นี้ นักศึกษาจะได้ฝึกฝนทักษะทางภาษา ทักษะทางสังคม ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสร้างโอกาสในการมีงานทำในต่างประเทศหลังจากสำเร็จการศึกษา นอกจากนี้ยังเตรียมที่จะขยายผลเพื่อขยายโอกาสไปยังนักศึกษาในสาขาวิชาอื่นด้วย และวางแผนที่จะพัฒนางานวิจัย พัฒนาหลักสูตร ร่วมกันกับ LRVTC ต่อไป เพื่อให้สามารถพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดหรือสถานประกอบการต่อไป

ด้าน ดร.ลลิตา ศิริวัฒนานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า ทางคณะได้ส่งนักศึกษาไปที่ Tianjin Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีนเช่นเดียวกัน ทั้งหมด 15 คนโดยส่งนักศึกษาไปฝึกสหกิจศึกษาประมาณ 4 เดือน ส่วนอีกกลุ่มส่งไปฝึกปฏิบัติในงาน 2 เดือน และอีกกลุ่มส่งไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระยะสั้นประมาณ 1 สัปดาห์ และในอนาคตทางคณะได้วางแผนเพื่อการขยายเวลาให้มากขึ้น

ดร.ลลิตา ยังกล่าวอีกว่าเป็นโอกาสที่ดีแก่นักศึกษาในการเปิดโลกทัศน์การใช้ชีวิต ทั้งการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติงานในต่างประเทศ ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกัน ฝึกการใช้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน ที่สำคัญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี นับว่าเป็นมหาวิทยาลัยแรกในประเทศไทยที่มีความร่วมมือกับ Tianjin Agricultural University และยังกล่าวด้วยว่าวางแผนในการต่อยอดจากความร่วมมือดังกล่าวในการพัฒนาหลักสูตร 2 ปริญญา การร่วมมือด้านการวิจัย ทั้งยังเตรียมจัดตั้ง Shennong Institute สถาบันที่ส่งเสริมและให้การศึกษาทั้งในและนอกระบบด้านเทคโนโลยีการเกษตรต่อไป ประกอบกันหลังจากที่นักศึกษาฝึกงานแล้วเสร็จ ทาง Tianjin Agricultural University วางแผนที่จะมอบทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก รวมถึงการอบรมในหลักสูตรระยะสั้น

“นักศึกษาที่เดินทางไปเสริมประสบการณ์ชีวิตในต่างประเทศ ถือเป็นการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเป็นต้นแบบสำคัญแก่นักศึกษาในรุ่นต่อ ๆ ไป และเป็นการพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ เพิ่มทักษะความรู้ที่ทันสมัยเพื่อให้มีความพร้อมที่จะเข้าสู่การทำงานจริง ทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย” ดร.ลลิตา กล่าวสรุป.

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น