BLOCKCHAIN ธุรกิจแนวใหม่ เอาใจคนในวัย4.0

ในปัจจุบันเราไม่สามารถปฏิเสธได้เลขว่าการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อภาคธุรกิจ
อย่างมากที่ต้องปรับตัวให้ไปอยู่เสมอ

คุณสุรินทร์ ทองคำ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
CEO)

Blockchain เป็นเทคโนโลยี ที่จะเข้ามาเปลี่ยนในทุกๆ อุตสาหกรรม ในปัจจุบันไม่เปลี่ยนอาจไม่กระทบเพียงแค่รายได้เท่านั้น แต่เข้ามาทดแทนธุรกิจหรือบริการที่เราทำอยู่

ปัจจุบันรายได้หลักของประเทศไทยพึ่งพาธุรกิจท่องเที่ยวจากนักท่องเทียวต่างประเทศมากกว่า
37 ล้านคนต่อปี และสร้างรายได้มากกว่า 2 ล้านล้านบาท จะมีแนวโนมว่ารายได้จากการท่องเที่ยว
ของไทยจะเพิ่มเป็น 5 ล้านล้านบาทในไม่กี่ปีข้างหน้า ทำให้เราเห็นว่า รายได้จากการท่องเที่ยวที่เป็น
หลักของประเทศและมีลาค่าเป็นชาวต่างชาตินั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่เราต้องปรับเปลี่ยนให้ทันและ
รวดเร็วอยู่ดลอดเวลาเพื่อตอบสนองลูกค้ากลุ่มนี้
ซึงจากตัวเลขของการท่องเที่ยวเทียวกล่าว นั้นแสดงให้เห็นว่า โครงสร้างข้อมลของการท่อง
ท่องไทยมีขนาดใหญ่มากจากข้อมูลนักท่องเที่ยว 37 ล้านคน ซึ้งในปัจจุบันข้อมูลอยู่ในรูปแบบแบบเรียกว่า Centralisation ทีมีการเก็บกระจัดกระจายกันออกไปแต่ละหน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาคธุรกิจของไทยและต่างประเทศ ซึงท่าให้ประสิทธิภาพของข้อมูลด้งกล่าวไม่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มดงกล่าวได้ดีเท่าทีควร

บริษัท Thai Blockchain management C ,Ltd ( TBM)ได้เห็นช่องว่างและโอกาศดังกล่าวที่
Blockchain สามารถเข้ามาพัฒนาและใช้ปรับโครงสร้างของข้อมูลดังกล่าวได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์
ลูงสุด ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเทียวในประเทศไทย และลูกค้าของการการทองเที่ยวทีมาใช้บริการในโครงสร้าง สร้างของ Value Chain ทั้งหมดของธุรกิจ ซึ่งในการปรับโครงสร้างครั้งนี้ จำเป็นต้อง
ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการเข้าใจ Blockchain เพือนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกันในระยะ
ยาว

บริษัทThai Blockchain Management Co.Ltd ( TBM) จึงได้จัดโครงการ Blockchain On
Tourism)เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจกับผู้ประกอบการในภาคส่วนธุรกิจทองเที่ยว เกี่ยวกับ
Blockchain Technology และแนวโน้มพฤติกรรมต่างๆของกลุ่มลูกค้าหลักของประเทศไทย เพื่อให้ผู
ประกอบการทุกคนสามารเข้าใจและพร้อมปรับเปลี่ยนได้ทันตามกระแสโลก

คุณจิรพร อมรวิสิทธิ์กุล (นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย)

ซึ่งหากโครงการนำประสบผลสำเร็จในระยะยาวนั้น ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยและประเทศไทย
จะได้ประโยชน์มหาศาลจากข้อมูลการท่องเที่ยวของเรา เช่นการกระจายรายได้การทองเที่ยวอย่างเป็น
ธรรมที่ส่วนกลางและส่วนท้องถิน, อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีลดลงในการใช้บริการผู้ประกอบการเอง และลูกค้าที่มาใช้บริการการบริการความพึพอใจของลูกค้าที่สามารถตรวจสอบได้การตรวจสอบประวัติย้อนหลังในรับรองของความปลอดภัยด้านต่างๆ ทั้งลูกค้าและผู้ให้บริการ
นายสุรินทร์ ทองคำกล่าว

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *