ม.วลัยลักษณ์รับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 30 คน โดยรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ม.4-ม.6 ไม่ต่ำกว่า 3.50  หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือกำลังศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยเทียบเท่าระดับชั้นม.6  หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศ หรือกำลังศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศเทียบเท่าระดับชั้น ม.6 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 -23 พฤษภาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562  โดยผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมทั้งกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ http://entry.wu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ 

นอกจากนี้วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ยังเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 4 วิชาเอก ประกอบด้วย วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล วิชาเอกทันตสาธารณสุข  วิชาเอกวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก และวิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน ตั้งแต่บัดนี้ – 10 มิถุนายน 2562 อีกด้วย

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการการศึกษา  โทร.0 7567 3101 – 12 หรือที่วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 0-2299-0935 E-mail : wuicdent@gmail.com เว็บไซต์  https://dentistry.wu.ac.th  Facebook : Walailak University International College of Dentistry

ข้อมูลโดยส่วนสื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี 

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

ตั้งแต่ 1 ถึง 23 พฤษภาคม 2562

จุดเด่น

1 การเรียนการสอนแบบ Active Learning

2 ห้องเรียนแบบ Smart Classroom

3 จัดสรร Ipadให้นักศึกษาทุกคน

4 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเรียนทันสมัยในระบบ Digital Dentistry

5 มีระบบการเรียนและประสบการณ์ ในสถาบันที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ

6 สถานที่เรียนสวยงามทันสมัย ใจกลางกรุงเทพฯ

7 ดำเนินการสอนโดย ศ. รศ. ผศ. และอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนและวิจัยอย่างดียิ่งทั้งในและต่างประเทศ

สมัครได้ทางเว็บไซต์ https://entry.wu.ac.th

ติดต่อ 0-2299-0935 | wuicdent@gmail.com | https://dentistry.wu.ac.th

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น