สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นฯ เปิดรับสมัครอบรมผู้ฝีกสอนกีฬามวยไทยสมัครเล่น ระดับกลาง ผู้ที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 – 30 เมษายน 2562

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562
สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารการอบรมอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยสมัครเล่น ระดับกลาง

รายละเอียดมีดังนี้

 1. หลักการและเหตุผล

ตามแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย(พ.ศ. 2560 – 2564) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหลักในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อเป็นการอาชีพ โดยมีภารกิจที่จะต้องดำเนินการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาของชาติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศอย่างเป็นระบบ และครบวงจรในระดับชาติ และนานาชาติให้มีมาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง (HUB) การพัฒนาบุคลากรในระดับภูมิภาคและนานาชาติ เพื่อการก้าวสู่ “ประเทศไทย 4.0”

สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ เป็นองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาด้านผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยสมัครเล่นทุกระดับให้มีมาตรฐานอย่างมีระบบ และพัฒนาศักยภาพของผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยสมัครเล่นให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น และประสบความสำเร็จในระดับชาติ
และนานาชาติ สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ และสร้างความสุขให้คนไทยอย่างยั่งยืน

 1. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาด้านผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยสมัครเล่นให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น สามารถพัฒนาจากระดับชาติสู่ระดับนานาชาติ
2.2 เพื่อพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยสมัครเล่นให้มีความรู้ ความสามารถ และมีมาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการ
2.3 เพื่อพัฒนาให้ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยสมัครเล่นสามารถสร้างทักษะการนำความรู้ไปปฏิบัติหน้าที่ ในการพัฒนากีฬาของชาติได้อย่างมีมาตรฐานสากล

 1. เป้าหมาย
  ผู้ฝึกสอนจากสโมสรสมาชิกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ จำนวน 30 คน
 2. ระยะเวลาดำเนินการ

ระหว่างวันที่ 14 – 17 พฤษภาคม 2562

 1. สถานที่ดำเนินการ

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพฯ

 1. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
 2. ต้องผ่านการอบรมเป็นผู้ฝึกสอนระดับพื้นฐานมาก่อน
 3. มีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 45 ปี
 4. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นคนวิกลจริต ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคสังคมรังเกียจ
 5. มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป
 6. เป็นผู้ที่มีพื้นฐานด้านมวยไทย ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด
 7. บุคคลอื่นๆให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการอบรม
 8. หลักฐานประกอบการสมัคร
 9. ใบสมัครเข้ารับการอบรม
 10. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน)
 11. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ
 12. สำเนาทะเบียนบ้าน
 13. ใบรับรองแพทย์
 14. ค่าใช้จ่าย

ผู้เข้ารับการอบรมต้องจ่ายค่าเสื้อในการอบรม จำนวน 2 ตัว เป็นเงิน 300 บาท

 1. การคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม

สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ

 1. ระยะเวลาการฝึกอบรม
 2. ทั้งหมด 4 วัน
 3. การวัดและการประเมิน
 4. วัดและประเมินผล โดยการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 80% ขึ้นไป
 5. ความสำเร็จของหลักสูตรการฝึกอบรม
 6. ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรจาก สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

สำหรับการอบรมผู้ฝึกสอนมี 2 ระดับ คือ1อบรมผู้ฝึกสอนระดับกลาง ระหว่างวันที่ 14 -17 พฤษภาคม 2562 และ 2.อบรมผู้ฝึกสอนระดับสูง ระหว่างวันที่ 27 -31 พฤษภาคม 2562 โดยจะจัดอบรมทั้ง 2.รายการที่ สพล. กรุงเทพ คลอง13 ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย หรือ โทร 02-3692215

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น