กรมวิทยาศาสตร์บริการ เสริมเขี้ยวเล็บให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เพื่อยกระดับสินค้า OTOP จัดการสัมมนาเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางดา้นกลยุทธ์การตลาดแก่ผู้ประกอบการ

วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “เสน่ห์วิถี ของดีภูมิปัญญาถิ่น” ภายใต้โครงการ ส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อยเพื่อยกระดับสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดในพื้นที่ภูมิภาค ที่ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ จตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่ง นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า การดาเนินโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนมีมาตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2557-ปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของสินค้าโอท็อปให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ สร้าง ความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าและขยายโอกาสเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่วิสาหกิจชุมชนในทุกภูมิภาคตาม เป้าหมายการพัฒนาประเทศ ผลักดันสินค้าโอท็อปให้เข้าสู่กระบวนการยื่นขอการรับรองมาตรฐานและขยายโอกาส เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้แก่วิสาหกิจชุมชนในทุกภูมิภาคตามเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ผลักดัน สินค้า OTOP ให้เข้าสู่กระบวนการยื่นขอการรับรองมาตรฐาน จากการดาเนินการดังกล่าว กรมวิทยาศาสตร์บริการ จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อยเพื่อยกระดับสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด ในพื้นที่ภูมิภาค

การจัดสัมมนาเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านกลยุทธ์การตลาดแก่ผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการ ส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อยเพื่อยกระดับสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดในพื้นที่ภูมิภาค นับว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทาให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้ ศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และองค์ความรู้ทางด้านการตลาด เพื่อให้ผู้ประกอบการ OTOP ได้มีความรู้ความเข้าใจสามารถต่อยอด พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ให้มีคุณภาพ เพิ่มขีดความสามารถในจาหน่ายสินค้าได้ตรงตามความต้องการของ ตลาด นาไปสู่การมีรายได้เพิ่มขึ้นต่อไป

การสัมมนาเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านกลยุทธ์การตลาดแก่ผู้ประกอบการในครั้งนี้ จัดขึ้นในวัน อังคารที่ 26 มีนาคม 2562 จานวน 1 วัน มีผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมการสัมมนา จานวน 32 กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้า จานวน 11 กลุ่ม ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จานวน 5 กลุ่ม ประเภทผลิตภัณฑ์ของใช้ ของประดับและของที่ระลึก จานวน 1 กลุ่ม และประเภทผลิตภัณฑ์ อาหาร จานวน 15 กลุ่ม

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น