สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา กับมหาวิทยาลัยมหิดล

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา กับมหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา) เพื่อการพัฒนานักกีฬาแบดมินตันไทยสู่ความเป็นเลิศในระดับโลก

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ระหว่างสมาคมฯ กับมหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์ โดยมี คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นายแพทย์ชนินทร์ ล่ำซำ คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนาม

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ เผยว่า “สำหรับความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ อันจะนำไปสู่การพัฒนานักกีฬาแบดมินตันไทยสู่ความเป็นเลิศในระดับโลก โดยมหาวิทยาลัยมหิดลจะให้การสนับสนุนแก่สมาคมฯ ในหลายด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ในการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแบบบูรณาการร่วมกับสมาคมฯ เพื่อพัฒนาความสามารถและศักยภาพของนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และบุคลากรทางการกีฬา โดยประยุกต์องค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในส่วน Strength & Fitness ความแข็งแรงและความพร้อมของร่างกาย Physiology สรีรวิทยาBiomechanics ชีวกลศาสตร์ และ Nutrition โภชนาการ ติดตามประเมินผล ให้คำแนะนำการฝึกซ้อม และศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาร่วมกัน จัดอบรมและประชุมสัมมนา ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านวิชาการ และการศึกษาวิจัย ใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีความทันสมัย ในการตรวจสอบสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา เพื่อเสริมจุดแข็ง และปรับปรุงข้อบกพร่องของนักกีฬาแต่ละคน เพื่อให้มีความพร้อมสูงสุดสำหรับการแข่งขัน” 

“ด้วยความร่วมมือครั้งนี้ จะทำให้นักกีฬาแบดมินตันมีโอกาสได้ฝึกซ้อมอย่างเข้มข้น ทั้งด้านเทคนิค และทักษะฝีมือ ตามวิทยาศาสตร์การกีฬาเต็มรูปแบบ ภายใต้การดูแลร่วมกันของทีมงานจากมหาวิทยาลัยมหิดล และจากสมาคมฯ นอกจากนี้ ยังทำให้เกิดองค์ความรู้ในการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเป็นคู่มือในการพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้แก่นักกีฬาชุดต่อ ๆ ไปในอนาคต อีกทั้งจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับวงการกีฬาของประเทศ รวมทั้งมหาวิทยาลัยมหิดลจะได้นำข้อมูลที่บันทึกไว้ ไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาต่อไปด้วย” 

นายแพทย์ชนินทร์ ล่ำซำ คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยมหิดลโดยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา พร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแบบบูรณาการร่วมกับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯในการพัฒนากีฬาแบดมินตันของชาติไปสู่ความเป็นเลิศ โดยการประยุกต์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนการเป็นวิทยากร ที่ปรึกษาด้านวิชาการให้กับสมาคมฯ เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถของนักกีฬาด้วยศาสตร์ต่างๆของวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล อาทิ โภชนาการ ชีวกลศาสตร์ สรีรวิทยา การฝึกซ้อม การป้องกันการบาดเจ็บและการฟื้นฟูร่างกาย ตลอดจนให้การสนับสนุนการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และสถานที่ร่วมกัน เพื่อสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนางานของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ร่วมมือจัดอบรม ประชุมหรือสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการกีฬาทางด้านวิชาการและการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬาแบดมินตันของประเทศไทยร่วมกัน”

“ภายใต้กรอบความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นก้าวที่สำคัญในการก่อให้เกิดความร่วมมือที่มั่นคงและยั่งยืน เพื่อผลักดัน ขับเคลื่อนให้ภารกิจและยุทธศาสตร์ของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ บรรลุวิสัยทัศน์ในการสร้าง World Champions, Olympic Champions ให้กับประเทศไทยและการเป็นองค์กรกีฬาต้นแบบที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศและมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต”

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น