ศูนย์คุณธรรม มอบเกียรติบัตรหลักสูตรพัฒนาศักยภาพวิชาชีพสื่อสร้างสรรค์ ตั้งเป้าปี 62 สร้างสมดุลกลไกนิเวศสื่อด้วยหลักคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

วันนี้ (6 ธันวาคม 2561) นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานอนุกรรมการสื่อสารองค์กร ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นประธาน มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพวิชาชีพสื่อสร้างสรรค์ “สื่อคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมไทย” พร้อมให้โอวาท สื่อคุณธรรมนำสังคมไทยพัฒนา ณ ห้องประชุม 9ชั้น 8 อาคาร 3 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพวิชาชีพสื่อสร้างสรรค์ หรือ “สื่อคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมไทย”เป็นความร่วมมือระหว่าง ศูนย์คุณธรรม เครือข่ายสื่อคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมไทย ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมด้านการผลิตและเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมสังคมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างสังคมสันติสุขร่วมกัน เพราะ “สื่อ” เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลง ทั้งการสร้าง การลบล้าง การเปลี่ยนแปลงชีวิต รวมไปถึงพฤติกรรมของคนได้อย่างทรงพลัง ดังคำกล่าวที่ว่า “สื่อดีสังคมดี”  ดังนั้น“สื่อมวลชน” จึงมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมหันมาส่งเสริมคนดี ด้วยวิชาชีพสื่อสร้างสรรค์ ทั้งนี้ มีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 32 คน จาก 42 คน

ด้าน รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้รับเกียรติบัตร พร้อมแถลงแนวทางการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ด้วยระบบสื่อ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการพัฒนาสื่อที่สามารถนำไปใช้ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับตนเองและสังคม ให้เกิดการปรับเปลี่ยนทางด้านจิตสำนึกและพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชน รวมทั้งการนำไปใช้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเวศน์ของการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างผู้ใช้สื่อ ระบบสื่อ เทคโนโลยี และโครงสร้างทางสังคม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการใช้สื่อเพื่อพัฒนาประเทศอย่างสร้างสรรค์บนความหลากหลายทางวัฒนธรรมและบนหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน นำไปสู่การพัฒนาประเทศ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดยตลอดหลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้กระบวนการสื่อสารความดี ความจริง ความงาม ในรูปแบบ Creative Base Learning ผ่านกิจกรรมกลุ่มจาก ทีม Coach และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ทั้งจากศูนย์คุณธรรม นักวิชาการด้านสื่อ และวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก อาทิ นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานอนุกรรมการสื่อสารองค์กร ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  ดร.วิริยะ ฤาชัยพานิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความคิดสร้างสรรค์Influencer ด้านการศึกษาที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในประเทศ และนักเขียน Best Seller “ห้องเรียนแห่งอนาคตผศ.สกุลศรี ศรีสารคาม หัวหน้าสาขาวารสารศาสตร์ คอนเวอร์เจ้นท์ คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (NLP Coach) นายจักรกฤษ เพิ่มพูน กรรมการนโยบายไทยพีบีเอส ตลอดจน พี่เลี้ยง จากเครือข่ายสื่อคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมไทย ร่วมเป็นวิทยากรแบ่งปันประสบการณ์ ตลอดจนให้คำแนะ ได้รับความรู้ใหม่จากแหล่งเรียนรู้เดิม และแหล่งเรียนรู้ใหม่ ที่ Coach และวิทยากรแลกเปลี่ยน ตลอดจนนำความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมกลุ่ม วิธีการสร้างนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์สังคม รวมถึงการผลิตสื่อและการใช้ social media อย่างมีวินัย และรับผิดชอบสังคม

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น